433/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs:

1 §
Ställning och uppgifter

Rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden är ett sakkunnigorgan som är gemensamt för arbets- och näringsministeriet och undervisningsministeriet.

Rådet har till uppgift att behandla centrala arbets- och utbildningspolitiska utmaningar och strategier som hänför sig till regeringsprogrammet och regeringens strategidokument samt därmed starkt anknutna näringspolitiska frågor.

Rådet kan, i de ärenden som det behandlar, ta initiativ och utarbeta allmänna riktlinjer.

2 §
Sammansättning

Ordförande i rådet är arbetsministern och undervisningsministern. När rådet behandlar huvudsakligen arbets- och näringspolitiska frågor är arbetsministern ordförande och när rådet behandlar huvudsakligen utbildningspolitiska frågor är undervisningsministern ordförande enligt vad ordförandena sinsemellan kommer överens om. När rådet behandlar näringspolitiska frågor deltar också näringsministern i behandlingen.

Till rådet hör dessutom två vice ordförande och högst 14 andra medlemmar, som var och en ska ha en personlig ersättare. Statsrådet utser vice ordförandena och de övriga medlemmarna samt ersättarna för tre år i sänder. Förutom de medlemmar som företräder myndigheterna ska som medlemmar i rådet på jämlika grunder finnas representanter för olika organisationer inom arbetslivet.

Om en medlem eller en ersättare i rådet avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbets- och näringsministeriet, efter att ha hört undervisningsministeriet, på förslag av samma myndighet eller organisation i hans eller hennes ställe en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

3 §
Sakkunniga

Rådet kan anlita både permanenta och tillfälliga sakkunniga.

4 §
Sektioner

Rådet har en eller flera sektioner. Sektionerna kan vara permanenta eller tillfälliga. Rådet fattar beslut om tillsättande av sektioner och utnämnande av medlemmar.

5 §
Sekretariat

Rådet har två generalsekreterare, av vilka den ena utses av arbets- och näringsministeriet och den andra av undervisningsministeriet.

Som rådets sekreterare fungerar dessutom de tjänstemän vid arbets- och näringsministeriet och undervisningsministeriet som har förordnats därtill av ministeriet i fråga.

6 §
Kostnader

De kostnader som hänför sig till rådets arbete betalas med de för arbets- och näringsministeriets och undervisningsministeriets omkostnader reserverade anslagen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 28 oktober 2004 om rådet för arbets- och utbildningsärenden (933/2004).

Helsingfors den 19 juni 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Olli Sorainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.