431/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

För samråd och för att säkerställa informationsgången mellan Luftfartsverket (Finavia) och Ålands landskapsregering finns en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats.

Den beslutanderätt som Finavia har i egenskap av statligt affärsverk överförs inte genom denna förordning.

2 §

Samrådsdelegationen utses för två år i sänder, och den består av en ordförande och tre medlemmar.

Finavia utser ordföranden och en medlem och landskapsregeringen två medlemmar.

3 §

Innan Finavia utför större underhålls-, ombyggnads- eller reparationsåtgärder eller andra förbättringsåtgärder vid flygplatsen ska saken behandlas i samrådsdelegationen.

Samrådsdelegationen ska också behandla frågor som har betydelse för flygplatsens öppettider och säkerhet samt andra flygplatsfrågor som i övrigt är av vikt för landskapet.

4 §

Delegationen ska sammanträda minst två gånger per år och vid behov också oftare. Delegationen sammankallas av ordföranden eller på begäran av en medlem som landskapsregeringen utsett.

Finavia och landskapsregeringen svarar var för sig för sina företrädares kostnader.

Delegationen kan vid behov anta en arbetsordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Helsingfors den 12 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.