423/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 9 september 2004 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004) 4 § som följer:

4 §
Planering och tillverkning av produkter

En elektrisk eller elektronisk produkt ska planeras och tillverkas så att

1) farliga ämnen används i så liten utsträckning som möjligt,

2) demontering, återanvändning och materialåtervinning eller annan återvinning är så lätt som möjligt,

3) återvunnet material används i så stor utsträckning som möjligt,

4) produkten i egenskap av avfall inte medför fara eller olägenheter för hälsan eller miljön och inte heller förhindrar eller försvårar ordnandet av avfallshantering,

5) batterier eller ackumulatorer i produkten kan avlägsnas från den på ett lätt och säkert sätt och produkten åtföljs av en anvisning om hur de kan tas ut samt uppgifter om vilken typ av batterier eller ackumulatorer produkten innehåller.

Vid planeringen och tillverkningen av en produkt får inte användas sådana metoder med vilka uppsåtligen förhindras återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, om inte härigenom uppnås överlägsen nytta med tanke på miljöskyddet och säkerheten.

Kraven i 1 mom. 5 punkten ska inte tillämpas om kontinuerlig strömförsörjning är nödvändig av orsaker i anslutning till säkerhet, datasäkerhet eller prestanda eller av medicinska orsaker och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet eller ackumulatorn och produkten.


Denna förordning träder i kraft den 26 september 2008.

Denna förordning tillämpas inte på elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av förordningen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L066); EGT nr L 266, 26.9.2006, s. 1

Helsingfors den 19 juni 2008

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.