420/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007) 6 och 13 § som följer:

6 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med något annat kontrollbesök än ett som avses i denna förordning upptäcks eller annars kommer till kontrollmyndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd eller stöd för djurens välbefinnande har försummat att fullgöra en skyldighet enligt denna förordning, ska den myndighet som utför kontrollen utvidga kontrollen till övervakning som avses i denna förordning i fråga om den försummade normen eller, vid administrativ kontroll, i fråga om de krav som definieras i artikel 2 första stycket punkt 33 och 34 i tillämpningsförordningen.

13 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om de påföljder vid försummelse och uppsåtlig överträdelse av krav eller villkor som hänför sig till direktstöden, kompensationsbidraget, miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande finns i artikel 7 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 66 och 67 i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.