418/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. och 16 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) samt 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de stöd för djurens välbefinnande som avses i artikel 40 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om påföljderna för försummelse att iaktta kraven inom tillämpningsområdet för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om djurens välbefinnande statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008),

2) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,

3) grundvillkor de grundvillkor för stödet för djurens välbefinnande som avses i 4 § i förordningen om djurens välbefinnande,

4) tilläggsvillkor de tilläggsvillkor för stödet för djurens välbefinnande som avses i 13 § i förordningen om djurens välbefinnande.

2 kap.

Övervakning

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid anordnandet av övervakningen iakttas vad som föreskrivs i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i förordningen om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Arbetskrafts- och näringscentralerna verkställer kontrollerna.

Den som utför övervakning ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbetskrafts- och näringscentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

5 §
Övervakningsprotokoll

Över kontrollen ska upprättas en kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som avses i artikel 28 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokollet upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket.

Enligt artikel 28.2 i tillämpningsförordningen ska jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid arbetskrafts- och näringscentralen som har verkställt kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

6 §
Stödvillkor som övervakas

På gården ska det kontrolleras att grundvillkoren och de valda tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbefinnande iakttas.

7 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om påföljder vid försummelse att iaktta stödvillkoren finns i artikel 18 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Om stödvillkoren inte iakttas, ska stödet minskas eller dras in. När storleken på minskningen av stödet bestäms ska hänsyn tas till hur allvarlig försummelsen att iaktta stödvillkoren varit samt försummelsens omfattning och varaktighet. Om försummelsen är lindrig ska stödtagaren ges en anmärkning.

3 kap.

Påföljder

8 §
Hälsovårdsavtal, hälsovårdsbesök och hälsovårdsplan

Om gården saknar hälsovårdsavtal ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 30 procent.

Om hälsovårdbesök inte har verkställts på det sätt som förutsätts enligt stödvillkoren, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 15 procent för varje uteblivet hälsovårdsbesök på gården.

Om gården saknar en hälsovårdsplan ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 20 procent.

9 §
Sjukdomsskyddet på gårdsnivå

Om sjukdomsskyddet på gårdsnivå och de stödvillkor som gäller import av djurmaterial och foder har iakttagits endast till vissa delar, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med minst 5 och högst 15 procent.

Om de stödvillkor som gäller sjukdomsskyddet på gårdsnivå inte har iakttagits, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 25 procent. Om de stödvillkor som gäller sjukdomsskyddet på gårdsnivå inte har iakttagits, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 15 procent.

10 §
Utfodring och skötsel av djuren

Om de stödvillkor som gäller utfodring och skötsel av djuren inte har iakttagits ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med minst 5. Stödet kan också förvägras helt och hållet.

11 §
Beredskap för funktionsstörningar på gården

Om beredskapen för funktionsstörningar på gården är bristfällig, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med minst 5 och högst 15 procent. Om gården saknar beredskap för funktionsstörningar, ska det stöd som beviljas enligt grundvillkoren minskas med 20 procent.

12 §
Tilläggsvillkor som gäller nöt- och svingårdar

Om ett tilläggsvillkor som gården har valt inte har iakttagits, betalas inte stödet enligt tilläggsvillkoret och det stöd som beviljas enligt grundvillkoren ska minskas med fem procent för varje tilläggsvillkor som inte iakttagits.

13 §
Antal nötkreatur och svin

Om antalet djur som jordbrukaren har uppgett avviker från det antal som har kunnat konstateras vid övervakningen, tillämpas vad som bestäms i artikel 59 i tillämpningsförordningen.

Om det i samband med övervakningen upptäcks att djurantalet avviker från det antal som jordbrukaren har uppgett, ska stödet minskas under den period av räkningsdagar enligt 18 § i förordningen om djurens välbefinnande under vilken avvikelsen upptäcktes.

14 §
Verkningarna av minskningar som överskrider 50 procent

Om de minskningar av stöd som gäller grundvillkoren och som beror på annat än antalet djur överskrider 50 procent, betalas inget stöd för djurens välbefinnande.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan ska avslås om jordbrukaren eller dennes företrädare förhindrar övervakningen på plats.

16 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 24 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.