402/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i elsäkerhetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i elsäkerhetsförordningen av den 28 juni 1996 (498/1996) 14 § 2 mom. som följer:

14 §

Med hiss avses i denna förordning och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen en lyftanordning som

1) betjänar fasta stannplan,

2) har en lastbärare som rör sig längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet eller längs en fast rörelsebana,

3) är avsedd för transport av

a) personer,

b) både personer och gods,

c) gods, under förutsättning att lastbäraren utan svårighet kan beträdas av en person och lyftanordningen är utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i den.


Denna förordning träder i kraft den 29 december 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006D0042); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 24

Helsingfors den 12 juni 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.