401/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 5 juni 1997 om hissars säkerhet (564/1997) 2 § och bilaga 1 punkt 1.2 som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på

1) lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 meter per sekund,

2) bygghissar,

3) linbanor och släpliftar, inklusive bergbanor,

4) hissar konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål,

5) lyftanordningar från vilka arbete kan utföras,

6) gruvhissar med linspel,

7) lyftanordningar för lyft av aktörer under artistiska framträdanden,

8) lyftanordningar installerade i transportmedel,

9) lyftanordningar i anslutning till en maskin och uteslutande avsedda för tillträde till arbetsplatser,

10) kuggstångsdrivna tåg,

11) rulltrappor och rullramper.


Denna förordning träder i kraft den 29 december 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006D0042); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 24

Helsingfors den 12 juni 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Bilaga I

1.2 Lastbärare
Lastbäraren i varje hiss ska utgöras av en hisskorg. Denna hisskorg ska vara konstruerad och tillverkad på så sätt att den erbjuder tillräckligt utrymme och dess storlek och hållfasthet är anpassade till det största antal personer och den märklast som fastställts av installatören.
Om en hiss är avsedd för transport av personer och dess storlek så tillåter, ska hisskorgen vara konstruerad och tillverkad på så sätt att den inte på grund av sina strukturella egenskaper försvårar eller förhindrar tillgång till och användning av hissen för personer med funktionshinder. I det fallet ska hisskorgen också vara konstruerad och tillverkad på ett sätt som möjliggör lämpliga anpassningar avsedda att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda hissen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.