381/2008

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 4 september 1997 om avstjälpningsplatser (861/1997) 2 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 202/2006, som följer:

2 §
Tillämpningsområde och definitioner

Detta beslut tillämpas inte på sådana platser där bara icke-förorenat jordavfall eller sådant avfall som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008) deponeras. Beslutet tillämpas inte heller på deponering av som vanligt avfall klassificerad muddermassa i vattendrag eller i havet eller på eller under bottnen, eller på deponering av icke-förorenat mudderavfall på eller i jorden i närheten av de vattenvägar från vilka det har avlägsnats. Det som sägs i 3 och 4 punkten i bilaga 1 till beslutet tillämpas inte på deponering av avfall i gruva eller annan deponeringsplats djupt inne i berggrunden (underjordisk deponi).Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2008.

På den plats där bara sådant avfall deponeras som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om utvinningsavfall och på vilket statsrådets beslut om avstjälpningsplatser har tillämpats före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas denna förordning från och med den 1 maj 2012. Om miljötillstånd för verksamhet på denna plats söks efter det att denna förordning har trätt i kraft, tillämpas vid tillståndsprövningen statsrådets förordning om utvinningsavfall.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingfors den 5 juni 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.