374/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av 23 och 50 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 23 kap. 12 § 1 a-punkten, 50 kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder, 23 kap. 12 § 1 a-punkten i lag 1198/2002, 50 kap. 1 § i lag 928/2006 samt 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lag 1304/1993, som följer:

23 kap.

Om trafikbrott

12 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


1 a) narkotika sådan narkotika som avses i narkotikalagen (373/2008),


50 kap.

Om narkotikabrott

1 §
Narkotikabrott

Den som olagligen

1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika eller odlar eller försöker odla kokabuske, kat (Catha edulis) eller Psilocybesvampar,

2) odlar eller försöker odla opiumvallmo, hampa eller kaktusväxter som innehåller meskalin för att användas som narkotika eller råvara för narkotika eller för att användas vid tillverkning eller produktion av narkotika,

3) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur landet eller transporterar eller låter transportera narkotika eller försöker transportera eller försöker låta transportera narkotika,

4) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter eller på annat sätt sprider eller försöker sprida narkotika, eller

5) innehar eller försöker anskaffa narkotika,

ska för narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

3 §
Förberedelse till narkotikabrott

Den som för att begå ett brott som avses i 1 § 1―4 punkten tillverkar, i landet inför, anskaffar eller tar emot redskap, tillbehör eller ämnen som lämpar sig för att begå sådana brott, ska för förberedelse till narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.


5 §
Definitioner

Med narkotika avses i detta kapitel narkotika enligt narkotikalagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

RP 22/2008
ShUB 5/2008
RSv 34/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.