370/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant det lyder i lag 423/2007 samt 13 § i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådan den lyder delvis ändrad i lag 428/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Om förutsättningarna för beviljande av beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion bestäms i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter samt i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, nedan tillämpningsförordningen.

Genom denna förordning utfärdas de närmare bestämmelser som förutsätts i gemenskapens rättsakter eller tillåtna undantagsbestämmelser om förutsättningar för beviljande av beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion.

2 §
Köpe- och försäljningsavtal

Den godkände förste beredaren skall ingå ett köpe- och försäljningsavtal med jordbrukaren, som innehåller sådana uppgifter som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia på avtalet, vilken den godkände förste beredaren har styrkt med sin underskrift, skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där beredningsanläggningen är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

3 §
Avtal om beredning på beställning

En producent som likställs med beredare, nedan likställd beredare, skall ingå ett avtal med den godkände förste beredaren om beredning på beställning innehållande sådana uppgifter som anges i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia, som den likställde beredaren har styrkt med sin underskrift, skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där driftscentret för den likställde beredarens gårdsbruksenhet är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

4 §
Beredningsåtagande

En jordbrukare som har godkänts som förste beredare skall uppgöra ett skriftligt avtal om beredning av de strån som han eller hon odlar enligt vad som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. Den jordbrukare som har godkänts som förste beredare skall lämna en med sin underskrift styrkt kopia på åtagandet till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där gårdsbruksenheten är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

5 §
Anmälningar om produktion och lager

Den godkände förste beredaren och den likställde beredaren skall lämna in sådana anmälningar om produktion och lager som innehåller uppgifter som anges i artikel 6.2 i tillämpningsförordningen.

Den likställde beredaren skall för varje berörd anmälningsperiod som bilaga till anmälan om produktion och lager förete i artikel 6.2 andra stycket i tillämpningsförordningen avsedda handlingar, vilka är med hans underskrift styrkta kopior på fakturor från försäljning av lin- och hampfibrer samt ett intyg av den förste beredaren som berett stråna, i vilket det anges vilka kvantiteter och vilka typer av fibrer som framställts.

6 §
Garanti

En förutsättning för att ställa den garanti som avses i artikel 10 i tillämpningsförordningen är att den som ställer garantin ingår i registret hos Landsbygdsverket.

7 §
Orenheter

Den proportionella andelen orenheter och ved i korta linfibrer och hampfibrer som berättigar till beredningsstöd kan vara högst tio procent regleringsåret 2007/2008― 2008/2009.

8 §
Enhetskvantiteter av lin- och hampfibrer

Den enhetskvantiteten av lin- och hampfibrer som avses i artikel 8.3 i tillämpningsförordningen är regleringsåret 2008/2009:

- långa linfibrer 1 600 kg/ha

- korta linfibrer 2 400 kg/ha

- hampfibrer 3 000 kg/ha

9 §
Handlingar som skall förvaras

Den godkände förste beredaren skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 3.2 i tillämpningsförordningen:

1) dagliga lagerutredningar,

2) följesedlar,

3) bokföring jämte bilagor,

4) ursprungliga köpe- och försäljningsavtal, samt

5) ursprungliga avtal om beredning på beställning.

Den likställde beredaren skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 4 i tillämpningsförordningen:

1) uppgifter om produktion och lager,

2) bokföring jämte bilagor,

3) kopior på fakturor från försäljning av lin- och hampfibrer, samt

4) kopior på intyg av den förste beredaren som berett stråna, i vilka det anges vilka kvantiteter och vilka typer av fibrer som framställts.

Den som utför rensning på beställning skall minst tre kalenderår efter beredningsåret förvara följande handlingar som avses i artikel 3.4 i tillämpningsförordningen:

1) lagerutredningar,

2) följesedlar, samt

3) bokföring jämte bilagor.

10 §
Behöriga myndigheter

De behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen i fråga om behandling och övervakning av ansökningar för lin och hampa som odlas för fiberproduktion utgörs av landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentraler.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juni 2001 om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (508/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.