365/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) 4 § 1 mom. 2 punkten och 20 §, av dem 4 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 605/2007, samt

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

4 §
Sökande

En normal säkerhetsutredning kan sökas av


2) riksdagens kanslikommission, riksdagens generalsekreterare, riksdagens justitieombudsman och statens revisionsverk,


19 a §
Begränsad säkerhetsutredning i fråga om personer som arbetar i riksdagen

En begränsad säkerhetsutredning kan också göras i fråga om en person som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till riksdagen och arbetar i lokaler som riksdagen förfogar över eller som annars i sitt arbete har eller skulle ha tillträde till dem.

20 §
Ansökan om begränsad säkerhetsutredning

I en ansökan om begränsad säkerhetsutredning ska specificeras den plats eller det utrymme som avses i 19 § 2 mom. och de arbetsuppgifter som den som utredningen gäller sköter eller avses sköta.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

LM 5/2008
GrUB 3/2008
RSk 5/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.