354/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 2 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag 164/2008:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på kontroll och övervakning av badvattnets kvalitet samt på tillhandahållande av information om badvattnets kvalitet vid små allmänna badstränder.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) liten allmän badstrand en sådan allmän badstrand som under badsäsongen beräknas besökas av mindre än 100 badande per dag och om vilken det skall göras en anmälan enligt 13 § 1 mom. 3 punkten i hälsoskyddslagen (763/1994),

2) badsäsong perioden mellan 15.6 och 31.8, med undantag av Lapplands län samt kommunerna Kuusamo och Taivalkoski där perioden infaller mellan 25.6 och 15.8.

3 §
Åtgärdsgränser och kvalitetsrekommendationer för badvatten

Badvattnet får inte utgöra en risk för de badandes hälsa. Åtgärdsgränser för enstaka undersökningsresultat och för enstaka observationer av cyanobakterier har fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Badvattnet ska också i övrigt vara lämpligt för användningsändamålet. En kvalitetsrekommendation för användbarhet har fastställts i tabell 2 i bilaga I.

4 §
Regelbunden kontroll och övervakning av badvattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska inför varje badsäsong upprätta en förteckning över de allmänna badstränder som omfattas av denna förordning. Förteckningen över badstränder ska upprättas första gången för badsäsongen 2009.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall övervaka badvattenkvaliteten vid dessa badstränder genom regelbundna undersökningar som ska innefatta analyser och organoleptiska observationer enligt tabellerna i bilaga I och genomföras i enlighet med bilaga II.

5 §
Provtagning och analysmetoder

Badvattenprov ska tas vid den del av badstranden där ett stort antal personer förväntas bada eller där det förväntas att risken för förorening är störst.

Om någon annan än den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tar proverna, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten säkerställa att den som tar proverna vet vilka de allmänna principerna i anslutning till provtagning är. Undersökningsresultaten från kontrollen och andra uppgifter om de organoleptiska observationer av badvattnet som gjorts ska omedelbart lämnas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

På analysmetoderna tillämpas vad som föreskrivs om analysmetoder i statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen (1174/2004). Proven ska hanteras i enlighet med de krav som fastställts i bilaga III.

6 §
Tillsynsmyndighetens skyldigheter

Om ett enstaka undersökningsresultat eller en enstaka observation av cyanobakterier överskrider den åtgärdsgräns som fastställts i tabell 1 i bilaga I eller om en organoleptisk observation av badvattnet överskrider den kvalitetsrekommendation som fastställts i tabell 2 i bilaga I, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om överskridningen medför hälsorisker.

Om överskridningen kan medföra hälsorisker, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov meddela ägaren eller innehavaren av badstranden föreskrifter enligt 51 § i hälsoskyddslagen om vidtagande av korrigerande åtgärder samt behövliga anvisningar och föreskrifter för att förhindra hälsoriskerna.

Om den åtgärdsgräns som fastställts i tabell 1 i bilaga I överskrids ska koncentrationen för parametern i fråga kontrolleras genom att ytterligare prov tas på badvattnet. Förekomsten av cyanobakterier ska kontrolleras genom att organoleptiska observationer görs.

7 §
Information till allmänheten och allmänhetens medverkan

Ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten se till att följande information finns synligt uppsatt för allmänheten vid badstranden:

1) resultaten av de kontrollundersökningar och organoleptiska observationer som gjorts under innevarande badsäsong och tolkningarna av resultaten,

2) anvisningar och föreskrifter för att förhindra hälsoriskerna om sådana har meddelats samt orsakerna till att de har meddelats,

3) information om de korrigerande åtgärder som vidtagits med stöd av 6 § 2 mom.,

4) kontaktuppgifter för ägaren eller innehavaren av badstranden samt för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Den information som avses ovan ska ges utan dröjsmål.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att allmänheten ges tillfälle att få information samt att lägga fram förslag om och synpunkter på den förteckning över badstränder som avses i 4 § 1 mom. i denna förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Helsingfors den 22 maj 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Jari Keinänen

Bilaga 1

ÅTGÄRDSGRÄNSER OCH KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR BADVATTEN

Tabell 1. Åtgärdsgränser för enstaka undersökningsresultat eller enstaka observationer av cyanobakterier

Parameter Åtgärdsgräns
Inlandsvatten Kustvatten
Intestinala enterokocker (cfu/mpn/100 ml) 400 200
Escherichia coli (cfu/mpn/100 ml) 1 000 500
Cyanobakterier (blågrönalger) Förekomst observerats i badvattnet eller vid badstranden

Tabell 2. En kvalitetsrekommendation för enstaka organoleptiska observationer

Parameter Målnivå
Avfall, såsom oljehaltiga eller tjärhaltiga ämnen samt material som flyter (till exempel plast, gummi, glas- och plastflaskor) Ingen organoleptiskt observerbar förekomst

Bilaga II

KONTROLL OCH ÖVERVAKNING AV BADVATTENKVALITETEN

Under badsäsongen ska alltid minst tre prover tas och analyseras, med undantag av Lapplands län och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski, där minst två prov ska tas och analyseras under badsäsongen.

Provtagningsdagarna ska fördelas jämnt över hela badsäsongen.

Bilaga III

KRAV FÖR HANTERING AV PROVER FÖR MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

1. Kontrollpunkter

Badvattenproverna ska om möjligt tas 30 centimeter under vattenytan i vatten som är minst 1 meter djupt.

2. Sterilisering av provbehållare

Provbehållarna ska

- genomgå sterilisering i autoklav vid 121 °C under minst 15 minuter, eller

- genomgå torrsterilisering vid 160-170 °C i minst en timme, eller

- vara provbehållare som steriliserats av tillverkaren.

3. Provtagning

Provbehållarens volym beror på den mängd vatten som behövs för varje parameter som ska analyseras. Minimivolymen är i allmänhet 250 ml.

Provbehållarna ska vara av genomskinligt eller ofärgat material (glas, polyeten eller polypropen).

Provtagningen ska utföras aseptiskt.

Proverna ska märkas med vattenfast penna både på provbehållaren och i provtagningsprotokollet.

4. Förvaring och transport av prover före analys

Badvattenproverna ska under transporten skyddas från ljus.

Proverna ska förvaras vid en temperatur på omkring 4 °C i en kylväska eller i kylskåp. Om transporten väntas ta mer än fyra timmar ska proverna vara nedkylda under transporten.

Proverna ska analyseras så fort som möjligt efter att de tagits, helst under en och samma arbetsdag. Tiden mellan provtagning och analys får inte vara mer än 24 timmar och under den tiden ska proverna förvaras mörkt och vid en temperatur på 4 ± 3 °C

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.