353/2008

Given i Helsingfors den 20 maj 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 7 februari 2006 om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006) 10 § 3 mom. och

ändras 10 § 2 mom. och 16 § som följer:

10 §
Anmälan om animaliska livsmedels ankomst

Livsmedelsföretagaren ska utöver de anmälningar som avses i 1 mom. före den 15 i varje månad sända Livsmedelssäkerhetsverket ett sammandrag av de försändelser som livsmedelsföretagaren mottagit under föregående månad. Sammandraget ska innehålla de första ankomstplatsernas uppgifter om försändelser vad gäller typ av livsmedel, antal, storlek, avgångsland, avsändande anläggning, ursprungsland och ursprungsanläggning.

16 §
Anmälan om mottagna försändelser

Livsmedelssäkerhetsverket ska föra förteckning över de försändelser som livsmedelsföretagarna med ansvar för import och vidareförmedling tagit emot och varje månad sända ett sammandrag över mottagna försändelser till den myndighet som övervakar verksamheten vid första ankomstplatser och till länsstyrelsen för kännedom. Sammandraget ska innehålla den information som avses i 10 § 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets direktiv 89/662/EEG (31989L0662); EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingfors den 20 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.