347/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) nya 5 a och 16 b § som följer:

5 a §
Plan för hantering av utvinningsavfall

Den som ansöker om tillstånd ska som en del av täktplanen utarbeta en plan för hantering av utvinningsavfall, om det vid tagandet av substanser eller vid lagringen eller förädlingen av dem uppkommer sådant utvinningsavfall som avses i 45 a § 1 mom. i miljöskyddslagen (86/2000). Om en täktplan inte behövs enligt 5 § 1 mom., ska den som ansöker om tillstånd lägga fram en separat plan för hantering av utvinningsavfall.

Planen för hantering av utvinningsavfall ska utarbetas så att uppkomsten av utvinningsavfall förebyggs och dess skadlighet minskas samt återvinning och säker behandling av avfallet främjas. I planen för hantering av utvinningsavfall ska det redogöras för områdets miljö, utvinningsavfallet, platsen för återvinning och behandling av utvinningsavfallet, miljöpåverkan, åtgärder för att förebygga förorening av miljön, kontroll av verksamheten och åtgärder när verksamheten läggs ned. Närmare bestämmelser om planens mål och innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas dock inte om täktverksamheten kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

16 b §
Ändringar i hanteringen av utvinningsavfall

Tillståndshavaren ska utvärdera och vid behov justera planen för hantering av utvinningsavfall minst vart femte år och underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Planen för hantering av utvinningsavfall ska ändras, om utvinningsavfallets mängd eller beskaffenhet eller arrangemangen för behandling eller återvinning av avfallet ändras avsevärt. I detta fall ska tillståndet eller täktplanen ändras så som föreskrivs i 16 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

Tillståndshavaren ska utvärdera och vid behov justera uppgifterna om hanteringen av utvinningsavfall som uppkommer vid sådan täktverksamhet som inletts innan denna lag har trätt i kraft. Tillståndshavaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om detta senast den 30 april 2009. Om tillståndet till täktverksamhet inte omfattar motsvarande uppgifter som de som föreskrivs angående innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall och om verksamheten inte motsvarar kraven på denna plan, ska tillståndet ändras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2008
MiUB 3/2008
RSv 47/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s.15

Helsingfors den 23 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.