342/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 56 § 1 mom. samt 79 och 81 §,

ändras 2 § 1 mom. 3―6 punkten samt 2 och 3 mom., 3 § 1, 4, 7 och 8 punkten, i 6 a § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten, i 6 b § 2 mom. det inledande stycket, 8 § 2 mom., 11 § 2 mom. 3 punkten, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom., 19 § 1 och 4 punkten, 20 § 1 mom. 1 punkten, i 21 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 7 punkten, 22 § 2 mom., 23 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 1 mom. 2 punkten, 28 §, i 32 § 1 mom. det inledande stycket och 3 punkten, rubriken för 33 §, 38 § 3 mom., 40 § 3 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 mom., 48 § 2 mom., 53 a § 2 mom., 53 c § 3 mom., 53 d § 2 mom., 53 e § 1 mom., i 55 § 2 mom. det inledande stycket samt 3 och 4 punkten, 56 § 3 mom., 58 §, 59 § 2 mom., 63 § 1 mom. 1, 2, 4, 5, 7 och 8 punkten, 65 § 2 mom., 67 §, 68 § 2 mom., 68 a § 1 mom., 73 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 74 §, 75 § 2―4 mom., 76 och 77 §, 78 § 1 mom., 80 § 1 mom. och 82 §,

av dem 2 § 1 mom. 4―6 punkten, 8 § 2 mom. samt 63 § 1 mom. 1, 5, 7 och 8 punkten sådana de lyder i lag 738/2000, 3 § 7 och 8 punkten, det inledande stycket och 1 punkten i 6 a § 2 mom., det inledande stycket i 6 b § 2 mom., 21 § 1 mom. 7 punkten, 68 a § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1420/1994, 38 § 3 mom., 53 a § 2 mom., 53 c § 3 mom., 53 d § 2 mom., 53 e § 1 mom. samt 75 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1131/2003, 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1078/1996, 68 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1271/1988 och i nämnda lag 738/2000, 73 § 2 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i lag 415/2002, 74 § sådan den lyder i lag 593/1995, 76 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 738/2000 samt 78 § 1 mom. sådant det lyder i lag 635/1999, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 738/2000, ett nytt 4 mom., till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1420/1994, nya 5 a-, 5 b-, 9 och 10 punkter samt ett nytt 2 mom., till 6 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, en ny 1 a-punkt, till lagen ett nytt 2 a kap., till 16 § ett nytt 3 mom., till 33 § ett nytt 2 mom., till 56 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom. samt till 60 a §, sådan den lyder i lag 870/1999, ett nytt 4 mom., som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas


3) på innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring och transport samt införsel av kärnämnen;

4) på innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring och transport samt utförsel och införsel av kärnavfall;

5) i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet på innehav, tillverkning, sammanställning, överlåtelse och införsel av följande ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial när de är av betydelse med avseende på spridningen av kärnvapen eller omfattas av förpliktelserna i de internationella avtal på kärnenergiområdet som Finland har ingått:

a) andra ämnen än kärnämnen, om de på grund av sina egenskaper särskilt lämpar sig för utvinning av kärnenergi,

b) anordningar och aggregat som är avsedda för eller annars särskilt lämpar sig för användning i kärnanläggningar,

c) anordningar och aggregat som är avsedda för eller annars särskilt lämpar sig för framställning av kärnämnen eller ämnen som avses i underpunkt a,

d) sådana anordningar som är nödvändiga för tillverkning av anordningar eller aggregat som avses i underpunkterna a och b, samt

e) sådant informationsmaterial på kärnenergiområdet som föreligger i skriftlig eller annan materiell form och som inte är allmänt tillgängligt, samt

6) på införsel och utförsel av malmer som innehåller uran eller torium och som specificeras närmare genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet bestäms om tillämpningen av denna lag

1) på ingående och fullgörande av ett sådant privaträttsligt avtal med en främmande stat, en utlänning eller ett utländskt samfund som gäller i denna paragraf nämnd verksamhet utanför Finlands gränser, om avtalet är av betydelse med avseende på spridningen av kärnvapen eller omfattas av förpliktelserna i de internationella avtal på kärnenergiområdet som Finland har ingått, samt

2) på forsknings- och utvecklingsverksamhet relaterad till kärnbränslecykeln enligt artikel 18 punkt a i tilläggsprotokollet (FördrS 53/2004) till avtalet mellan Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike, Europeiska atomenergigemenskapen och IAEA rörande tillämpningen av artiklarna III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Statsrådet kan genom förordning föreskriva att bestämmelserna i denna lag till vissa delar inte ska tillämpas på sådan i 1 mom. 1―4 och 6 punkten eller 2 mom. 1 punkten nämnd verksamhet som har ringa betydelse med tanke på syftet med denna lag.

Bestämmelser om utförsel av kärnämnen samt av sådana ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som avses i 1 mom. 5 punkten finns i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden samt i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996). Om ett kärnämne eller annat ämne som avses ovan samtidigt utgör kärnavfall enligt 3 § i denna lag, tillämpas bestämmelserna i denna lag på utförseln av ämnet.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) användning av kärnenergi sådan verksamhet som avses i 2 § 1 och 2 mom.;


4) kärnavfallshantering samtliga åtgärder som behövs för att omhänderta, förvara och behandla kärnavfall samt för att förvara avfallet på ett sätt som avses bli bestående (slutförvaring), inklusive åtgärder i anslutning till nedläggning av en kärnanläggning;


5 a) kärnkraftverk en kärnanläggning som är avsedd för produktion av el eller värme och är försedd med en kärnreaktor eller en anläggningshelhet som utgörs av flera kärnkraftverksenheter och i anslutning till dem andra kärnanläggningar vilka är förlagda till samma anläggningsplats;

5 b) nedläggning nedmontering av en slutgiltigt stängd kärnanläggning så att de radioaktiva ämnen som härstammar från den nedmonterade anläggningen inte kräver några särskilda åtgärder på anläggningsplatsen;


7) beredskapsarrangemang förhandsberedskap inför eventuella olyckor eller händelser som försämrar säkerheten i kärnanläggningen eller på dess område, på någon annan plats eller i transportmedel där kärnenergi används;

8) Euratomfördraget det fördrag om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen som ingicks i Rom den 25 mars 1957, sådant som det med stöd av fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen binder Finland;

9) utförsel export till en annan stat från Finland eller via finskt territorium; samt

10) införsel import till Finland från en annan stat.

Närmare bestämmelser om vad som avses med kärnämne enligt 1 mom. 2 punkten och kärnavfall enligt 1 mom. 3 punkten samt om de situationer i vilka verksamheten vid en kärnanläggning bedrivs i stor skala så som avses i 1 mom. 5 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 a §
Ombesörjande av kärnavfall som uppkommit i Finland

I sådana fall som anges i förordning av statsrådet gäller vad som föreskrivs ovan inte

1) små mängder kärnavfall som levereras eller som har levererats till ett annat land för forskningsändamål,

1 a) kärnavfall i vilket mängderna av radioaktiva ämnen är små och vilket transporteras till ett annat land för ändamålsenlig behandling, inte heller,


6 b §
Bestämmelser angående kärnavfall som uppkommit utanför Finland

I sådana fall som anges i förordning av statsrådet gäller vad som föreskrivs ovan inte


2 a kap.

Krav i fråga om säkerhet

7 a §
Ledande principer

Säkerheten vid användning av kärnenergi ska hållas på en så hög nivå som det praktiskt är möjligt. Främjandet av säkerheten ska ske genom åtgärder som med beaktande av erfarenheterna av anläggningens drift, resultaten av säkerhetsforskningen samt den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan anses motiverade.

7 b §
Principen om djupförsvar

Säkerheten i en kärnanläggning ska säkerställas genom flera på varandra följande skyddsmekanismer som är oberoende av varandra (principen om djupförsvar). Denna princip ska utsträckas till att omfatta både den funktionella och den strukturella säkerheten i anläggningen.

7 c §
Maximivärden för strålexponering

Utsläpp av radioaktiva ämnen som härrör från användningen av kärnenergi ska begränsas i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 2 punkten i strålskyddslagen (592/1991). Bestämmelser om maximivärdena för den strålexponering som härstammar från en kärnanläggning eller annan användning av kärnenergi och som en enskild individ i befolkningen utsätts för utfärdas genom förordning av statsrådet.

Gränsvärdena för utsläppen av radioaktiva ämnen från en kärnanläggning så att de maximivärden som anges i förordning av statsrådet inte överskrids, fastställs av Strålsäkerhetscentralen. Övervakningen av utsläppen av radioaktiva ämnen ska ordnas så att det på ett tillförlitligt sätt går att konstatera att de gränsvärden som avses i denna paragraf har iakttagits.

7 d §
Beredskap inför driftstörningar och olyckor

Vid planeringen av en kärnanläggning ska hänsyn tas till att det finns beredskap för eventuella driftstörningar och olyckor. Ju allvarligare följder en olycka skulle kunna ha för människor, miljön eller egendom, desto mindre ska sannolikheten vara för att en olycka inträffar.

Det primära målet är att förebygga olyckor. Nödvändiga åtgärder på det praktiska planet ska vidtas för olyckshantering och lindring av följderna av olyckor.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om maximivärdena för strålexponeringen vilka ska utgöra grunden för säkerhetsplaneringen med tanke på eventuella driftstörningar och olyckor.

7 e §
Verifiering och bedömning av säkerheten

Det ska visas på ett tillförlitligt sätt att de krav som gäller säkerheten i en kärnanläggning blir uppfyllda.

En anläggnings säkerhet ska bedömas som helhet med regelbundna intervall.

7 f §
Uppförande och drift

Säkerheten ska ha företräde när kärnanläggningar uppförs och drivs.

Innehavaren av ett sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 5 kap. svarar för att kärnanläggningen uppförs i enlighet med säkerhetskraven.

Innehavaren av ett sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 5 kap. svarar för att kärnanläggningen drivs i enlighet med säkerhetskraven.

En kärnanläggnings skick och erfarenheter av driften ska följas upp och utvärderas systematiskt.

7 g §
Nedläggning

När en kärnanläggning planeras ska beredskap skapas för nedläggning av anläggningen. En nedläggningsplan ska hållas uppdaterad i enlighet med vad som föreskrivs i 28 §.

När driften av en kärnanläggning har upphört, ska anläggningen läggas ner i enlighet med en plan som godkänts av Strålsäkerhetscentralen. Nedmonteringen av anläggningen och andra åtgärder som syftar till nedläggning av anläggningen får inte skjutas upp utan grund.

7 h §
Kärnämnen och kärnavfall

En kärnanläggning ska ha utrymmen, aggregat och andra arrangemang för en säker hantering och upplagring av de kärnämnen som behövs vid anläggningen och det kärnavfall som uppstår där.

Kärnavfallet ska hanteras på ett sådant sätt att ingen sådan exponering för strålning uppstår efter slutförvaringen som överskrider den nivå som godkänns vid tidpunkten för genomförande av slutförvaringen.

Placeringen av kärnavfall i slutförvar på ett sätt som är avsett att bli bestående ska planeras på ett sätt som främjar säkerheten och så att säkerställandet av långtidssäkerheten inte kräver övervakning av slutförvaret.

Planerna för kärnavfallshantering ska uppdateras så som föreskrivs i 28 §.

7 i §
Personal

Innehavaren av ett tillstånd att använda kärnenergi (tillståndshavaren) ska ha tillräckligt med yrkeskunnig personal som är lämpad för sina uppgifter.

Endast en person som Strålsäkerhetscentralen godkänt för uppgiften får arbeta som reaktoroperatör i en kärnanläggnings kontrollrum.

Tillståndshavaren ska utse de personer som ska ansvara för beredskapsarrangemangen, skyddsarrangemangen och kärnmaterialtillsynen vid anläggningen. Till nämnda uppgifter kan utses endast den som Strålsäkerhetscentralen särskilt godkänt för respektive uppgift.

Tillståndshavaren ska se till att de personer som avses ovan vid utförandet av sina uppgifter är i en sådan ställning att de har tillräckliga befogenheter och faktiska möjligheter att bära det ansvar som ålagts dem.

7 j §
Ledningssystem

I ledningssystemet för en kärnanläggning ska särskild hänsyn tas till vilken inverkan ledningens och personalens uppfattningar om och inställning till säkerhet har på upprätthållandet och utvecklandet av säkerheten samt till att förfarandena är systematiska och till att de regelbundet utvärderas och förbättras.

7 k §
Ansvarig föreståndare

Tillståndshavaren ska utse en ansvarig föreståndare och en ställföreträdare för honom eller henne

1) för uppförandet av kärnanläggningen,

2) för driften av kärnanläggningen,

3) för gruvdrift eller anrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium, samt

4) för innehav, tillverkning, produktion, hantering, användning, lagring och transport av kärnämnen och kärnavfall, om särskilt tillstånd ska sökas för dessa verksamheter.

Till ansvarig föreståndare kan utses en person som gett sitt samtycke till uppgiften och som Strålsäkerhetscentralen har godkänt för den. Den person som föreslagits som ansvarig föreståndare ska uppges för godkännande vid ansökan om tillstånd enligt 5 kap.

Den ansvarige föreståndaren har till uppgift att se till att bestämmelserna, tillståndsvillkoren och de föreskrifter som Strålsäkerhetscentralen meddelat i fråga om säkerheten vid användning av kärnenergi, skydds- och beredskapsarrangemang och tillsynen över kärnämnen iakttas.

Tillståndshavaren ska se till att den ansvarige föreståndaren vid utförandet av sina uppgifter är i en sådan ställning att han eller hon har tillräckliga befogenheter och faktiska möjligheter att bära det ansvar som ålagts honom eller henne.

Strålsäkerhetscentralen kan återkalla godkännandet av en ansvarig föreståndare, om föreståndaren försummar de uppgifter som avses i 3 mom. och tillståndshavaren inte lägger fram förslag om byte av ansvarig föreståndare. Innan ett beslut fattas ska Strålsäkerhetscentralen höra både den ansvarige föreståndaren och tillståndshavaren.

De bestämmelser som gäller en ansvarig föreståndare tillämpas även på dennes ställföreträdare.

7 l §
Skyddsarrangemang

Skyddsarrangemangen kring användningen av kärnenergi ska basera sig på hotbilder som riktar sig mot användningen av kärnenergi och på analyser av skyddsbehovet.

En kärnanläggning ska ha säkerhetspersonal som utbildats för planering och verkställande av skyddsarrangemang (säkerhetsorganisation). Det ska finnas säkerhetspersonal för att skydda transporter och lagring av kärnämnen och kärnavfall.

Uppgifterna och utbildningskraven för säkerhetsorganisationen och säkerhetspersonalen ska fastställas. Säkerhetsorganisationen och säkerhetspersonalen ska ha sådana redskap och anordningar för övervakning och kommunikation, sådan skyddsutrustning och sådana maktmedelsredskap som uppgifterna förutsätter.

Maktmedelredskapen ska ställas i relation till hotbilderna och skyddsbehoven så att de lämpar sig för sitt ändamål.

Den personal som arbetar i en kärnanläggning samt andra som har ärende till anläggningsområdet bör på tillbörligt sätt underrättas om åtgärder som hör till den regelbundna säkerhetskontrollen vid kärnanläggningen.

7 m §
Säkerhetskontroll

Den som hör till säkerhetsorganisationen för en kärnanläggning får utföra säkerhetskontroller av de personer som arbetar vid kärnanläggningen och andra personer som har ärende till anläggningsområdet genom att med hjälp av en metalldetektor eller annan liknande teknisk anordning kontrollera att personerna i fråga inte bär på sig ett föremål eller ämne genom vilket säkerheten eller ordningen kan äventyras eller som kan användas för att skada egendom. En person eller sakerna får vid behov granskas även på annat lämpligt sätt. De föremål eller ämnen som fråntagits någon i samband med kontrollen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen eller, om inga hinder enligt lag finns, återlämnas till personen när han eller hon avlägsnar sig från området.

För att säkerställa säkerheten i en kärnanläggning är de som arbetar vid kärnanläggningen eller som har ärende till anläggningsområdet skyldiga att på begäran av en person som hör till säkerhetsorganisationen genomgå prov för att konstatera om de intagit alkohol eller något annat rusmedel. Provet utförs på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen (450/1987). Bestämmelser om arbetstagares skyldighet att lämna intyg över narkotikatest finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Den som vägrar genomgå kontroll enligt 1 mom. eller prov enligt 2 mom. för att konstatera eventuellt intag av alkohol eller annat rusmedel eller är rusmedelspåverkad kan avlägsnas från anläggningsområdet.

7 n §
Beredskap för bekämpning av lagstridig verksamhet

Närmare bestämmelser om säkerhetsorganisationens beredskap för bekämpning av eventuell lagstridig verksamhet finns i kärnanläggningens säkerhetsreglemente som fastställs av Strålsäkerhetscentralen efter det att centralen har hört inrikesministeriet och den delegation som avses i 56 § 3 mom.

I säkerhetsreglementet ska anges åtminstone

1) hur säkerhetsorganisationens ledning och organisationens verksamhet har ordnats,

2) vilket slag av utrusning och maktmedelsredskap säkerhetsorganisationen har, samt

3) när polis tillkallas och hur ansvaret överförs från säkerhetsorganisationen till polismyndigheten när denna anlänt till platsen.

Bestämmelser om de grundläggande krav som ställs på säkerhetspersonalens utbildning utfärdas genom förordning av statsrådet. I säkerhetsreglementet bestäms om specialutbildning med beaktande särskilt av den skicklighet som krävs i användningen av utrustning och maktmedelsredskap och hur denna skicklighet påvisas.

7 o §
Användning av maktmedel

I sin uppgift enligt 7 l och 7 m § att säkerställa säkerheten har säkerhetspersonalen rätt att använda maktmedel i den mån det behövs och kan anses försvarligt i syfte att avvärja ett överhängande brott eller någon annan farlig gärning, att vägra någon tillträde till eller avlägsna någon från platsen, att hindra någon från att fly, att gripa någon, att visitera en gripen person, att frånta någon ett föremål eller ämne samt att avlägsna ett hinder. Användningen av maktmedel enligt denna lag ska inskränkas till de av kärnanläggningens områden dit tillträdet är begränsat och övervakat och, vid skydd av transporter och lagring av kärnmaterial och kärnavfall, till direkta hot mot dessa funktioner. Den som gripits och de föremål och ämnen som eventuellt fråntagits honom eller henne ska utan dröjsmål överlämnas till polisen.

Frågan om huruvida maktmedlen är försvarliga ska bedömas med beaktande av hur viktigt och brådskande behovet av skydd är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.

Säkerhetspersonalen ska ha fått utbildning i grunderna för legitimiteten i att använda maktmedel och iakttagandet av dessa grunder i praktiska situationer.

I 27 § i polislagen (493/1995) finns bestämmelser om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel.

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen (39/1889).

7 p §
Beredskapsarrangemang

Planeringen av beredskapsarrangemangen vid användning av kärnenergi ska basera sig på analyser av störnings- och olyckssituationer samt på eventuella följder av dessa analyser.

Vid planeringen av beredskapsarrangemangen vid en kärnanläggning ska skapas beredskap inför eventuella utsläpp av betydande mängder radioaktiva ämnen.

Kärnanläggningen ska ha personal som är utbildad för planeringen av beredskapsarrangemang och för beredskapssituationer (beredskapsorganisation). Beredskapsorganisationens uppgifter ska fastställas och de som ingår i beredskapsorganisationen ska ha sådana utrymmen, sådan utrustning och sådana kommunikationssystem som uppgifterna förutsätter.

Beredskapsarrangemangen ska anpassas till de räddnings- och beredskapsplaner som uppgjorts av myndigheter med beaktande av vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. i räddningslagen (468/2003).

7 q §
Allmänna säkerhetsföreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas allmänna säkerhetsföreskrifter som är avsedda att precisera bestämmelserna i detta kapitel när det gäller

1) säkerheten vid ett kärnkraftverk,

2) skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi,

3) beredskapsarrangemangen för kärnkraftverk, samt

4) säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall.

De säkerhetsföreskrifter som gäller säkerheten och beredskapsarrangemangen vid kärnkraftverk kan i tillämpliga delar genom förordning av statsrådet utsträckas att omfatta även andra kärnanläggningar med kärnreaktor.

När det gäller skyddsarrangemang ska i föreskrifterna särskilt anges när ledningsansvaret vid bekämpningen av lagstridig verksamhet som riktar sig mot användningen av kärnenergi övergår från tillståndshavaren till polismyndigheten i fråga. När det gäller beredskapsarrangemang ska i föreskrifterna särskilt anges tidpunkten då ledningsansvaret i räddningssituationer inom anläggningsområdet övergår till räddningsmyndigheten i fråga.

Strålsäkerhetscentralen ska utarbeta förslag till allmänna säkerhetsföreskrifter enligt 1 mom. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vem Strålsäkerhetscentralen ska höra innan förslaget läggs fram.

7 r §
Detaljerade säkerhetskrav

Strålsäkerhetscentralen ska uppställa detaljerade säkerhetskrav för uppnående av den säkerhetsnivå som avses i denna lag.

Strålsäkerhetscentralen ska arrangera säkerhetskraven efter de olika delområdena i säkerheten vid användning av kärnenergi och publicera dem i Strålsäkerhetscentralens föreskriftssamling.

Strålsäkerhetscentralens säkerhetskrav är förpliktande för tillståndshavaren, dock så att tillståndshavaren har rätt att föreslå ett förfarande eller en lösning av annat slag för att kraven ska uppfyllas. Om tillståndshavaren på ett övertygande sätt påvisar att den säkerhetsnivå som avses i denna lag kan uppnås genom det föreslagna förfarandet eller den föreslagna lösningen, kan Strålsäkerhetscentralen godkänna förfarandet eller lösningen.

8 §
Skyldighet att ansöka om tillstånd

Tillstånd behövs dock inte för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt 2 § 2 mom. 2 punkten. I stället för ansökan om tillstånd ska verksamhetsidkaren årligen göra en anmälan till Strålsäkerhetscentralen. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.


11 §
Principbeslut

Kärnanläggningar med stor allmän betydelse är följande i 3 § 5 punkten nämnda kärnanläggningar:


3) anläggningar som används för annat syfte än utvinning av kärnenergi, men som på grund av den mängd kärnämne eller kärnavfall som samtidigt finns i dem eller på grund av dess strålningsfarlighet kan jämställas med en i 1 punkten nämnd kärnanläggning enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

15 §
Meddelande till riksdagen och riksdagens beslut

Förrän riksdagen fattat beslut i ärendet får sökanden inte vidta sådana i förordning av statsrådet angivna åtgärder som på grund av sin ekonomiska betydelse kan försvåra riksdagens och statsrådets möjligheter att avgöra ärendet enligt fri prövning.

16 §
Tillståndsmyndigheter

Tillstånd för sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten och i 22 § 2 mom. beviljas av arbets- och näringsministeriet på ansökan. Tillstånd för sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 3―6 punkten beviljas av Strålsäkerhetscentralen på ansökan.

Närmare bestämmelser om ansökan om tillstånd enligt detta kapitel, om tillståndsförfaranden samt om anmälningar och andra åtgärder som eventuellt krävs efter ett tillståndsbeslut utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Tillståndshavare

Andra än i 1 mom. avsedda samfund eller myndigheter kan av särskilda skäl beviljas tillstånd att


2) i samband med transitering föra in eller föra ut kärnavfall eller malmer som innehåller uran eller torium; samt


Tillstånd för innehav, användning, transport eller införsel av kärnämne eller kärnavfall samt till utförsel av kärnavfall kan i ett ärende som ansluter sig till en tillsynsuppgift även beviljas en sådan internationell organisation eller utländsk myndighet som har till uppgift att sörja för den tillsyn som förutsätts i internationella avtal på kärnenergiområdet som förpliktar Finland.

19 §
Uppförande av annan kärnanläggning

Tillstånd till uppförande av annan än i 18 § nämnd kärnanläggning kan beviljas, om

1) de planer som gäller kärnanläggningen uppfyller säkerhetskraven enligt denna lag och de anställdas och befolkningens säkerhet behörigen har beaktats vid planeringen av verksamheten;


4) för uppförande av kärnanläggningen har reserverats ett område i en detaljplan som utarbetats i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999), och sökanden har den besittningsrätt till området som verksamheten vid anläggningen förutsätter;


20 §
Drift av kärnanläggning

Tillstånd att driva kärnanläggning kan beviljas efter det tillstånd att uppföra anläggningen har beviljats och om

1) kärnanläggningen och driften av den uppfyller säkerhetskraven enligt denna lag och de anställdas och befolkningens säkerhet samt miljöskyddet har beaktats på behörigt sätt;


21 §
Annan användning av kärnenergi

Tillstånd för verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2―6 punkten och i 2 § 2 mom. 1 punkten kan, när verksamheten förutsätter det, beviljas om

1) användningen av kärnenergi uppfyller säkerhetskraven enligt denna lag och de anställdas och befolkningens säkerhet samt miljöskyddet har beaktats på behörigt sätt;


7) det samtycke som enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle förutsätts av främmande stater har erhållits och bestämmelserna i direktivet också i övrigt kan iakttas; och

användningen av kärnenergi även i övrigt motsvarar de i 5―7 §§ stadgade principerna och inte står i strid med förpliktelserna enligt Euratomfördraget.


22 §
Kärnanläggning i transportmedel

Då en kärnanläggning som avses ovan endast tillfälligt används på finskt territorium är arbets- och näringsministeriet tillståndsbeviljande myndighet. Denna lag ska också annars tillämpas på samma sätt som på verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2―6 punkten och 2 § 2 mom. 1 punkten.

23 §
Handläggning av ansökan om tillstånd

Över ansökan om tillstånd ska utlåtande begäras av Strålsäkerhetscentralen och miljöministeriet, om inte detta på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt. Om ansökan gäller sådan utförsel som avses i 2 § eller ingående av avtal som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten eller tillfällig användning av en i 22 § nämnd kärnanläggning på finskt territorium, ska dessutom utrikesministeriets utlåtande över ansökan inhämtas, om detta inte är uppenbart onödigt.


25 §
Tillståndsvillkor och ändring av dem

I ett tillstånd ska upptas de tillståndsvillkor som behövs för genomförandet av de allmänna principer som nämns i 2 kap. och för uppfyllandet av säkerhetskraven enligt denna lag.


26 §
Återkallande av tillstånd

Den myndighet som beviljat tillstånd skall återkalla tillståndet helt eller till vissa delar, om de i denna lag stadgade allmänna principerna för användningen av kärnenergi på ett väsentligt sätt äventyras till exempel på grund av att


2) tillståndshavaren försummar den i 7 kap. nämnda reserveringsskyldigheten eller bryter mot atomansvarighetslagen (484/1972) på det sätt som avses i dess 41 §; eller


28 §
Beslut om fullgörande av ombesörjningsskyldigheten

Arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen, om denna beviljat tillstånd för verksamhet som medför kärnavfall, ska efter att vid behov ha hört miljöministeriet besluta om de principer enligt vilka den i 9 § 3 mom. nämnda ombesörjningsskyldigheten ska fullgöras. I detta syfte ska den avfallshanteringsskyldige förete en plan för kärnavfallshanteringen för den som beviljat tillstånd.

Planen för kärnavfallshanteringen ska läggas fram regelbundet med tre års intervall så länge den tillståndspliktiga verksamheten pågår, om inte något annat bestäms i tillståndsvillkoren. I planen ska det också ingå en generell plan för de följande sex åren. Om inte något annat bestäms i tillståndsvillkoren, ska dessutom en plan för nedläggning av kärnanläggningen regelbundet med sex års intervall läggas fram så länge den tillståndspliktiga verksamheten pågår.

Närmare bestämmelser om utredningar som ska ingå i planerna och om tillställandet av handlingar utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Ombesörjningsskyldighetens upphörande

Arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen, om denna beviljat tillstånd för verksamhet som medför kärnavfall, ska bestämma att ombesörjningsskyldigheten upphört, när


3) kärnavfallet har placerats i slutligt förvar och kärnanläggningen har lagts ner i enlighet med 33 § och den avfallshanteringsskyldige har erlagt en engångsavgift till staten för framtida kontroll och övervakning av kärnavfallet.


33 §
Slutligt förvar och nedläggning

En kärnanläggning har lagts ner när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att de resterande mängder av radioaktiva ämnen som finns kvar i byggnaderna och jordmånen inom anläggningsområdet överensstämmer med de krav som ställs med stöd av denna lag.

38 §
Statens kärnavfallshanteringsfond

Fonden har en direktion som utses av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Närmare bestämmelser om fondens uppgifter och förvaltning utfärdas genom förordning av statsrådet.

40 §
Fonderingsmålet

Om ansvarsbeloppet vid slutet av ett kalenderår avviker betydligt från ansvarsbeloppet vid slutet av det föregående kalenderåret vilket har fastställts enligt 44 § 1 mom., kan en del av denna ändring av ansvarsbeloppet lämnas obeaktad när fonderingsmålet för de två år som följer på kalenderåret i fråga fastställs.

43 §
Fastställande av ansvarsbelopp och fonderingsmål

Arbets- och näringsministeriet fastställer varje avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp för det löpande kalenderåret i slutet av kalenderåret samt fattar beslut om ansvarsbeloppet för de två följande åren. Ministeriet fastställer samtidigt fonderingsmålet för de tre följande åren. Ministeriet kan avvika från tidtabellen ovan, om det finns grundad anledning till det.


44 §
Ställande av säkerhet

Den avfallshanteringsskyldige ska till staten överlämna säkerheter som uppfyller villkoren enligt 45 § innan verksamhet vid vilken uppkommer avfall inleds och annars alltid före utgången av juni månad så att det sammanlagda beloppet av de säkerheter som staten då innehar motsvarar skillnaden mellan ansvarsbeloppet i slutet av kalenderåret och fonderingsmålet.


48 §
Täckning av statens fordran samt täckningsandelen

Till den del den avfallshanteringsskyldige inte inom föreskriven tid till fonden betalt den i 1 mom. nämnda återstående fordringen, ska ett motsvarande belopp av de säkerheter som den avfallshanteringsskyldige med stöd av 44 § överlåtit till staten förvandlas till pengar och medlen läggas till täckningsandelen. På yrkande av ett försäkringsbolag eller en bank som avses i 45 § 1 mom. 1 eller 2 punkten och som ställt sådan säkerhet ska fonden låna ut de medel som erhållits för säkerheten till försäkringsbolaget eller banken på viss tid mot en i 52 § 4 mom. nämnd ränta och mot skuldebrev som utfärdats av banken eller försäkringsbolaget samt annars på de villkor som bestäms av fonden, om arbets- och näringsministeriet anser att en sådan förbindelse säkerställer att medlen fås i bruk.

53 a §
Avgift som skall samlas in hos innehavaren av en kärnanläggning

Skyldigheten enligt 1 mom. uppfylls genom att till Statens kärnavfallshanteringsfond årligen betalas en avgift, vars storlek är 240 euro för varje megawatt av den nominella termiska effekt som har anmälts i tillståndet eller för varje megawatt av den största termiska effekt som har anmälts i principbeslutet eller, om tillstånd att uppföra en anläggning har sökts med stöd av principbeslutet, för varje megawatt av den nominella termiska effekt som har anmälts i tillståndsansökan. Genom förordning av statsrådet kan detta eurobelopp också sänkas.


53 c §
Särskilda förmögenheter

Vardera av de särskilda förmögenheterna kan delas ut för finansiering av forskningsverksamhet till den del den inte har bundits genom sådana beslut om finansiering av forskningsprojekt som avses i 53 d § 1 mom. och när i den inte ingår fordringar som uppstått för fonden. Om medel som bundits genom beslut om finansiering blir oanvända till följd av ändrade projektkostnader eller av andra motsvarande skäl, kan medlen i fråga användas det följande året för finansiering av forskningsverksamhet.

53 d §
Finansiering av forskningsprojekt

De forskningsprojekt som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten ska vara vetenskapligt högtstående och resultaten av dem ska kunna publiceras. De projekt som finansieras får inte vara sådana forskningsprojekt som har en direkt anknytning till i denna lag avsedd tillsyn över användningen av kärnenergi, behandling av tillstånd eller beredning av material i anslutning till ansökan om tillstånd.

53 e §
Ansökan om, beviljande och återkrav av forskningsfinansiering

Arbets- och näringsministeriet gör en framställning till fonden om utdelning av de medel som avses i 53 d § 1 mom. för finansiering av projekt. Ministeriet ska innan det gör sin framställning begära ett utlåtande om framställningen av Strålsäkerhetscentralen.


55 §
Tillsynsmyndighet

För de uppgifter som nämns i 1 mom. ska Strålsäkerhetscentralen särskilt


3) lägga fram förslag till de allmänna säkerhetsföreskrifter som avses i 7 q § samt uppställa detaljerade säkerhetskrav enligt 7 r §;

4) vid behov utfärda detaljerade föreskrifter och övervaka att dessa följs;


56 §
Delegationer

För handläggning av ärenden som gäller skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi finns i anslutning till Strålsäkerhetscentralen en delegation som tillsätts av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de delegationer som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

58 §
Byggande samt planering av markanvändningen

Angående planeringen av markanvändningen i fråga om ett område som är avsett att utgöra förläggningsplats för en kärnanläggning gäller vad som föreskrivs någon annanstans i lag. Innan detaljplan utarbetas för det område som är avsett att utgöra förläggningsplats och före godkännandet av en sådan plan där området har reserverats för uppförande av en kärnanläggning ska Strålsäkerhetscentralens utlåtande inhämtas.

I fråga om uppförande av en kärnanläggning gäller vad som föreskrivs någon annanstans i lag. Utan hinder av ovanstående har Strålsäkerhetscentralen rätt att i den omfattning dess tillsynsuppgift enligt 55 § 1 mom. kräver det, och efter att i förekommande fall ha hört andra myndigheter, utfärda sådana närmare föreskrifter om byggande som följer av särskilda krav i de allmänna principer som nämns i 6 och 7 § och av internationella konventionsförpliktelser mot spridningen av kärnvapen som är bindande för Finland.

59 §
Skydd i arbetet

Om skyddet av arbetet förutsätter att de särskilda kraven på säkerhet vid användning av kärnenergi beaktas, ankommer det på Strålsäkerhetscentralen att meddela behövliga föreskrifter och övervaka att de iakttas.

60 a §
Tillsyn över tryckbärande anordningar

Strålsäkerhetscentralen anger vilka kärntekniska tryckbärande anordningar som är av mindre betydelse med tanke på säkerheten och vars tillverkare och provningsorgan inte behöver godkännande för uppgiften enligt 1 mom. För dessa tryckbärande anordningar ska Strålsäkerhetscentralen fastställa krav på tillverkarnas och provningsorgans kompetens. Tillståndshavaren ska kunna påvisa att kraven uppfylls.

63 §
Tillsynsbefogenheter

För den övervakning som förutsätts i denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt i de internationella avtal på kärnenergiområdet som är förpliktande för Finland har strålsäkerhetscentralen rätt att

1) inspektera och följa den verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 1―6 punkten och 2 mom. 2 punkten och att i detta syfte få tillträde till en plats där sådan verksamhet utövas samt att där utföra de mätningar som övervakningen förutsätter, att ta och erhålla prov samt att installera de anordningar som övervakningen förutsätter;

2) förplikta den som ansöker om tillstånd att bereda Strålsäkerhetscentralen tillträde till den plats där i 2 § 1 mom. 1―6 punkten nämnd verksamhet enligt ansökan ska utövas, för att där utföra inspektioner och mätningar samt ta prov;


4) erhålla de uppgifter som centralen behöver samt att för granskning få sådana planer och avtal samt deras grunder som ansluter sig till framställning, kvalitetskontroll eller hantering av kärnämne, kärnavfall eller kärnanläggning samt dess konstruktioner och anordningar, samt av ämnen, anordningar och aggregat som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten;

5) förplikta den som bedriver i 2 § 1 eller 2 mom. nämnd verksamhet att avge rapporter i enlighet med fastställda formulär och att lämna andra behövliga upplysningar och anmälningar samt att sköta materialbokföring och driftsbokföring i enlighet med fastställda formulär, och att granska sådan bokföring;


7) för övervakningen i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen få tillträde till platser där sådan verksamhet enligt 2 § 1 eller 2 mom. bedrivits där kärnämnen eller malmer använts liksom att där utföra sådana mätningar som övervakningen förutsätter, att ta och erhålla prov samt att installera de anordningar som övervakningen förutsätter;

8) för övervakningen i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen ta omgivningsprov och använda utrustning för detektering och mätning av strålning så att det kan säkerställas att verksamhet enligt 2 § 1 eller 2 mom. inte bedrivs utan tillstånd och att de uppgifter som lämnats är riktiga.


65 §
Avhjälpande av brister och missförhållanden

Vad som bestäms ovan ska även tillämpas om bristen eller missförhållandet är en följd av underlåtenhet att iaktta andra bestämmelser i denna lag eller bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den. Bestämmelser om behörig myndighet i här nämnda fall utfärdas genom förordning av statsrådet.

67 §
Avbrytande eller begränsande av verksamheten

Strålsäkerhetscentralen kan, efter att ha hört tillståndshavaren, avbryta verksamheten eller begränsa den, om en brist eller ett missförhållande som avses i 64 eller 65 § medför omedelbar fara eller det annars finns motiverad anledning att misstänka att verksamheten medför sådan fara. Verksamheten kan avbrytas eller begränsas till dess att orsaken till förordnandet inte längre finns. Strålsäkerhetscentralen har samma rätt, om tillsynen enligt denna lag annars inte kan genomföras eller om tillståndshavaren låter bli att följa de föreskrifter som Strålsäkerhetscentralen meddelat och som baserar sig på denna lag eller på bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om tillståndshavaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt atomansvarighetslagen.

68 §
Handräckning och beslag

Behörig polismyndighet har befogenhet att på begäran av arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen företa husrannsakan eller kroppsvisitation för att eftersöka

1) sådan i 22 § nämnd kärnanläggning i transportmedel som någon uppfört eller använt,

2) i denna lag nämnd malm, innehållande uran eller torium, som någon producerat, infört till landet eller försökt utföra från landet,

3) kärnämne eller kärnavfall som någon framställt, innehaft, producerat, överlåtit, hanterat, använt, lagrat, infört till landet eller försökt utföra från landet, samt

4) ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial på kärnenergiområdet som någon innehaft, tillverkat, monterat, överlåtit, infört till landet eller försökt utföra från landet,

om detta har skett i strid med denna lag, samt befogenhet att förordna att kärnanläggning eller transportmedel där den finns och ovan nämnda malmer, kärnämnen, kärnavfall, ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial ska tas i beslag. Beslaget gäller till dess ett med stöd av 73 § väckt ärende om förverkande av det som tagits i beslag har blivit slutligt avgjort eller domstolen eller polismyndigheten på framställning av den myndighet som begärt handräckning förordnar något annat.


68 a §
Handräckning då det gäller iakttagande av Euratomfördraget

Om malmer som innehåller uran eller torium eller kärnämnen som tillståndshavaren har i sin besittning, med stöd av Euratomfördraget ska fråntas tillståndshavaren eller om sanktioner som gäller tillståndshavaren och som har utfärdats med stöd av kapitel VII i nämnda fördrag ska verkställas och tillståndshavaren inte har iakttagit de bestämmelser som getts om verkställighet, ska polismyndigheten på begäran av den behöriga myndigheten i Finland vid behov ge handräckning för att ovan nämnda åtgärder ska kunna vidtas. Vid behov ska husrannsakan eller kroppsvisitation företas på begäran av den behöriga myndigheten för att de ovan nämnda ämnena ska kunna hittas och tas i förvar av myndigheten.


73 §
Förverkandepåföljd

Med anledning av ett i 44 kap. 10 § 1 mom. 1 punkten strafflagen avsett brott som gäller användning av kärnenergi utan tillstånd skall


2) gruva eller anrikningsverk som inlett sin verksamhet och där producerad malm som innehåller uran eller torium,

3) kärnämne eller kärnavfall som framställts, innehafts, producerats, överlåtits, behandlats, använts, lagrats eller transporterats eller förts till eller från landet och malm, innehållande uran eller torium, som förts till eller från landet, samt


74 §
Väckande av åtal

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för brott som nämns i 69 § förrän han eller hon i ärendet har inhämtat Strålsäkerhetscentralens utlåtande. Om ett brott som avses i 44 kap. 10 § i strafflagen har begåtts i en sådan verksamhet som övervakas av arbets- och näringsministeriet, ska utlåtande inhämtas av arbets- och näringsministeriet.

75 §
Sökande av ändring och verkställighet av beslut

Ändring i annat än i 1 mom. nämnt beslut som fattats av statsrådet, arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen söks i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte annat följer av Euratomfördraget.

Ändring i Statens kärnavfallsfonds beslut om fastställande av avgift som fattats med stöd av 53 a § 2 mom. och 53 b § 2 mom. samt i beslut om återbetalning av medel som fattats med stöd av 53 e § 4 mom. samt i beslut om återkrav av finansiering som fattats med stöd av 53 e § 3 mom. söks i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. På ett beslut om finansiering av projekt som fonden fattat med stöd av 53 d § tillämpas bestämmelserna i 34 och 35 § i statsunderstödslagen. Innan beslut fattas i ett ärende som gäller rättelseyrkande eller bemötande avges i ett besvärsärende ska fonden begära ett utlåtande i ärendet av arbets- och näringsministeriet.

Beslut som meddelats med stöd av 42 §, 43 § 2 eller 3 mom., 44 eller 47 §, 49 § 1 mom., 52 § 1―3 eller 5 mom., 53 a § 2 mom., 53 b § 2 mom., 63 § 1 mom. 5 punkten och 66 eller 68 § samt beslut som meddelats med stöd av 65 §, om så har bestämts i beslutet, kan verkställas trots att ändring sökts.

76 §
Anmälningsskyldighet för den som befriats från tillståndsplikt samt användning av kärnenergi utan tillstånd

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att verksamhet för vilken med stöd av 2 § 3 mom. tillstånd inte krävs ska anmälas skriftligen till arbets- och näringsministeriet eller Strålsäkerhetscentralen.

Vad som i denna lag bestäms om tillståndshavarens skyldigheter och en myndighets övervaknings- och tvångsmedel med avseende på tillståndshavaren tillämpas även på den som förfar i strid med förbudet i 8 § 1 mom. eller den som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt 2 § 2 mom. 2 punkten.

77 §
Avgifter

Bestämmelser om de avgiftsbelagda myndighetsprestationer som avses i denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

78 §
Tystnadsplikt

Den som i samband med verksamhet som avses i denna lag fått uppgifter som ingår i sådant informationsmaterial som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten, får inte röja uppgifterna för utomstående. Tystnadsplikten omfattar även uppgifter om planer som gäller i 7 § nämnda skyddsarrangemang och material som uppkommit vid beredningen av dem samt uppgifter om handlingar som utarbetats med stöd av planerna, om röjande av dessa uppgifter för utomstående kan äventyra avsikten med skyddsarrangemangen.


80 §
Ämne, föremål eller informationsmaterial som omhändertagits av myndighet

Om ämnen, föremål eller informationsmaterial som nämns i 2 § 1 mom. 3―6 punkten påträffas och ägaren eller innehavaren till dem inte går att finna, tillhör de staten.


82 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) förfarandet för ansökan om ett förhandsbesked enligt 3 kap.,

2) ansökan om statsrådets principbeslut enligt 4 kap., de utredningar som ska bifogas ansökan och om handläggningen av ansökan,

3) förfaranden som ska följas vid planeringen och verkställandet av kärnavfallshanteringen enligt 6 kap.,

4) förfaranden för reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen i enlighet med 7 kap.,

5) utlåning av medel i Statens kärnavfallshanteringsfond och överföring av medel till statsverket på de grunder som anges i 52 §,

6) förfaranden för övervakning av säkerheten enligt denna lag, särskilt vid

a) uppförande, idrifttagning och drift av kärnanläggningar,

b) överlåtelse av kärnmaterial och kärnavfall från en innehavare till en annan,

c) införsel, utförsel och transport av kärnmaterial och kärnavfall inklusive transitering, samt vid

d) verkställande av sådan kontroll av kärnmaterial som är nödvändig för förhindrande av spridningen av kärnvapen samt annan tillsyn över användningen av kärnenergi på det sätt som de internationella fördrag till vilka Finland anslutit sig förutsätter,

7) den kompetens som krävs av den ansvarige föreståndare som avses i 7 k § samt om den driftorganisation för kärnanläggningen som avses i 20 § 1 mom., samt om

8) vilka uppgifter som ska tillställas tillsynsmyndigheten i de fall där användningenav kärnenergi har befriats från tillståndsplikt eller när en sådan åtgärd eller ändring som gäller tillståndspliktig verksamhet vidtas för vilken inget särskilt tillstånd behöver sökas enligt denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008. Bestämmelserna i 43 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 februari 2010. Genom denna lag upphävs förordningen av den 12 februari 1988 om kärnenergidelegationen (163/1988).

På de ansökningar om tillstånd för användning av kärnenergi som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 117/2007
EkUB 5/2008
RSv 38/2008

Helsingfors den 23 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.