338/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 november 2006 om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning (1011/2006) 4 och 6 § som följer:

4 §
Förfarande för godkännande av rådgivare och rådgivningsorganisationer

En rådgivare eller rådgivningsorganisation som ansöker om godkännande som en i 18 a § i lagen om gårdsstöd avsedd rådgivare eller rådgivningsorganisation skall lämna en utredning om att de krav på utbildning, arbetslivserfarenhet och rådgivningserfarenhet som förutsätts i lagen uppfylls. Rådgivaren eller rådgivningsorganisationen skall dessutom meddela inom vilken rådgivningsmodul, på vilka språk och inom vilket område rådgivning kommer att tillhandahållas. Till ansökan skall fogas en verksamhetsplan för rådgivningen. En rådgivare skall med godkänt resultat avlägga ett prov som arrangeras av Landsbygdsverket innan han eller hon godkänns som rådgivare inom en rådgivningsmodul. Avläggande av ett prov med godkänt resultat förutsätter rätt svar på minst 75 procent av de frågor som ställts om varje delområde inom tvärvillkoren. En rådgivningsmodul kan innefatta flera delområden.

Landsbygdsverket ger för varje rådgivningsmodul ett skriftligt beslut om godkännandet eller underkännandet av en rådgivningsorganisation eller en rådgivare. Efter godkännandet får rådgivarens eller rådgivningsorganisationens namn och kontaktuppgifter införas i rådgivningsregistret och publiceras på Landsbygdsverkets webbplats.

Innan ett godkännande återkallas skall rådgivaren ges en skriftlig anmärkning samt en möjlighet att bli hörd angående de omständigheter som föranlett anmärkningen. Landsbygdsverket ger ett skriftligt beslut om att godkännandet har återkallats.

6 §
Ändringssökande

I ett beslut av Landsbygdsverket om godkännande av eller återkallande av godkännandet av en rådgivningsorganisation eller rådgivare får ändring sökas på det sätt som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.