337/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (659/2007) 6 § 1 mom.,

ändras 5 § och den finska språkdräkten i rubriken för 9 § samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Förfogandeperiod i fråga om gårdsstöd

Vid övervakningen ska kontrolleras att den förfogandeperiod som avses i artikel 44.3 i förordningen om gårdsstöd, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 146/2008, uppfylls för de skiften för vilka stöd sökts. Om förfogandeperioden för ett skifte inte uppfylls ska skiftet förkastas vid övervakningen.

9 §
Påföljder inom stödsystemet för energigrödor

Vid fastställandet av påföljder för överträdelse av de krav som gäller uppsamlare och första förädlare iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i artikel 22―26 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter.


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.