336/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 maj 2007 om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007) 2 § 12 punkten, 6 och 11 §, 12 § 1 mom., 20 § 1 mom. och 22 § 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


12) obligatorisk träda ett område med trädesrättighet vilket frivilligt lagts i träda enligt artiklarna 54 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd.

6 §
Delområden för kontroller på plats

Gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § ska kontrolleras på det sätt som föreskrivs i artikel 29 i tillämpningsförordningen, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007.

11 §
Måttavvikelser

Måttavvikelser ska användas när ett skifte kontrolleras på plats. Måttavvikelserna beräknas utifrån den uppmätta arealen.

När mätningen utförs med ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial eller med en planimeter får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,75 meter multiplicerad med skiftets omkrets. När mätningen utförs med takymeter får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,35 meter multiplicerad med skiftets omkrets och när mätningen utförs med GPS-utrustning får måttavvikelsen vara 0,35 meter eller 1,25 meter multiplicerad med skiftets omkrets, beroende på GPS-utrustningens noggrannhet.

Måttavvikelsen får vara högst 1 hektar.

12 §
Krav på noggrannare mätning

Om arealen på ett jordbruksskifte inte har mätts med hjälp av takymeter eller GPS-utrusning vid övervakningen och den godkända arealen för växtartsgruppen är mer än tre procent eller mer än två hektar mindre än den areal som jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny mätning. Ny mätning gäller de skiften i fråga om vilka den areal som godkänts vid övervakningen har varit mindre än den areal som jordbrukaren uppgett. Den nya mätningen ska utföras med hjälp av takymeter eller GPS-utrustning.


20 §
Växtartsgrupper

Växtartsgrupperna ska åtskiljas från varandra så som bestäms i artikel 49 i tillämpningsförordningen, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 972/2007.


22 §
Arealfel

Om en areal som godkänts vid övervakningen är mindre än den areal som anmälts, iakttas vid användningen av stödrättigheter artikel 49.2 i tillämpningsförordningen. Trädesrättigheterna kommer först i prioritetsordningen för användningen och övervakningen av stödrättigheter.


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.