297/2008

Given i Helsingfors den 30 april 2008

Statsrådets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för de skördeskadeersättningar som beviljas med stöd av lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000), nedan skördeskadelagen, samt om uppgifterna för och sammansättningen av den delegationen för skördeskador.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) blandsäd ett blandat växtbestånd bestående av endast stråsäd samt en blandning av stråsäd och proteingrödor där minst 50 procent av vilken av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

2) vallhö torrhö- och ensilagevall eller vall som odlas till saftfode eller odlad betesvall som föryngras minst varje fem år,

3) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd som skördas innan spannmålsskörden mognat,

4) vinbär röda, vita, svarta och gröna vinbär,

5) tidig potatis som odlas under täckmaterial tidig potatis som odlas under flyttbart täckmaterial på friland,

6) familjemedlem make eller minderåriga barn till den som söker skördeskadeersättning,

7) skriftligt odlingskontrakt ett senast den 31 maj under skördeskadeåret ingånget avtal som parterna har undertecknat och som innehåller uppgift om avtalsparterna, produkternas förädlingssätt, grunderna för fastställande av priserna, de avtalsenliga mängderna och arealerna samt avtalsåret,

8) kontraktsodling av trädgårdsväxter odling av trädgårdsväxter som sker enligt ett skriftligt odlingskontrakt, om skörden från hela kontraktsarealen levereras till en förädlingsanläggning som är köpare och som inte kan utgöras av en sådan förädlingsanläggning som helt eller till huvudsaklig del ägs av den som söker skördeskadeersättning eller av en familjemedlem till sökanden,

9) hagmark, naturäng, naturbete och skogsbete sådana arealer där det växer ängshö, vilka utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för den sökandes husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas.

3 §
Växtarter som berättigar till ersättning

Växtarter som berättigar till skördeskadeersättning är:

1) råg,

2) höstvete,

3) vårvete,

4) korn,

5) havre,

6) blandsäd,

7) rybs,

8) vårraps,

9) oljedådra,

10) oljelin,

11) ärt,

12) vallhö,

13) grönfodersäd,

14) potatis,

15) sockerbeta,

16) rötbeta,

17) morot,

18) blomkål,

19) vitkål,

20) kålrot,

21) frilandsgurka,

22) vinbär.

För att skördeskadeersättning ska beviljas för växter som avses i 1 mom. 16–22 punkten samt för trädgårdsärter krävs det att det är fråga om produkter som odlats på grundval av ett skriftligt odlingskontrakt såsom kontraktsodling av trädgårdsväxter. Skriftligt odlingskontrakt ska innehålla uppgift om produkternas förädlingssätt. Beskrivning om produkternas förädlingssätt ska innehålla beskrivning om behandling av råvara. Som förädling ska inte anses idel frysning, ställande till försäljning och förpackning av färskvaror samt produkternas rensning och myllning.

Om ett odlingskontrakt som avses i 2 mom. har ingåtts för flera odlare av en sammanslutning av dessa eller av ett särskilt samfund, för att skördeskadeersättning kan betalas krävs det att i odlingskontraktet ingår en förteckning över sammanslutningens eller samfundets medlemmar.

I de växtarter som berättigar till skördeskadeersättning ingår även särskilda odlade former av de växtarter som nämns i 1 mom. oavsett tidig potatis som odlas under täckmaterial. Skador på utsädesodlingar av sådana fleråriga växtarter som berättigar till ersättning kan ersättas enligt värdet av en särskild normskörd.

Hagmark, naturäng, naturbete eller skogsbete berättigar inte till skördeskadeersättning såsom vallhö. Skördeskadeersättning betalas inte för skador som drabbats skyddszon, gröngödslingsvall, ständig bete, icke odlad åker som sköts eller träda.

4 §
Ekologisk produktion

Skördeskadeersättning kan betalas för skador som avses i 4 § 3 mom. i skördeskadelagen också för en period för vilken till producenten betalas helt eller delvis av Europeiska gemenskapen finansierat stöd för omläggningsperioden på grund av omläggning från konventionell produktion till ekologisk produktion.

5 §
Allmänna ersättningar

Beslut om utbetalning av sådana allmänna ersättningar som föreskrivs i 9 § skördeskadelagen fattas utgående från allmän skördestatistik och andra uppgifter gällande vegetationsperiodens utveckling. Delegationen för skördeskador ska höras innan beslut om att betala allmänna ersättningar fattas.

6 §
Övervintringsskador

Om ett växtbestånd som drabbats av övervintringsskador bryts upp och åkern besås på nytt, minskas först vid beräknandet av övervintringsskadans storlek odlarens självriskandel som avses i 8 § 3 mom. skördeskadelagen. Efter att självriskandelen har minskats från skadans värde beaktas det andel som avses i 8 § 1 mom. skördeskadelagen.

Om ett vallhö som har drabbats av mindre övervintringsskador läggs i träda eller anläggs som icke odlad åker som sköts, storleken av övervintringsskada beräknas på det sätt som avses i 1 mom.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda övervintringsskador ersätts odlaren 90 procent av skadans storlek som har beräknats på det sätt som avses i 1 mom.

7 §
Delegationen för skördeskador

Delegationen för skördeskador består av en ordförande som representerar jord- och skogsbruksministeriet och sex andra medlemmar. Av medlemmarna representerar en finansministeriet, en jord- och skogsbruksministeriet, en Landsbygdsverket och tre lantbruksproducenternas centralorganisationer. Statsrådet utser medlemmarna för tre år åt gången. Sekreterare i delegationen är en tjänsteman som jord- och skogsbruksministeriet utser efter att ha hört Landsbygdsverket.

Utöver vad som föreskrivs i 11 § skördeskadelagen har delegationen för skördeskador i uppgift att följa verksamheten i anslutning till ersättandet av skördeskador, att avge utlåtanden om författningar som är under beredning och att vid behov göra framställningar till jord- och skogsbruksministeriet i syfte att förbättra skördeskadesystemet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 3 april 2003 om ersättande av skördeskador (270/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsulterande tjänsteman
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.