294/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 a § i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 224/2004, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 86 a § som följer:

5 a §

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant fondbolags, värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska ett utlåtande om ansökan begäras av den statens behöriga tillsynsmyndighet. På samma sätt ska det förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande i både det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och det utländska fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som avses ovan. I begäran om utlåtande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att lämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillståndet eller utöva tillsyn över fondbolaget.

11 kap.

Placering av en i fondföretagsdirektivet avsedd placeringsfonds tillgångar

86 a §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om i 2 § 13 punkten avsedda penningmarknadsinstrument, i 69 § 1 mom. och i 71 § 2 mom. avsedda värdepapper, i 71 § 1 mom. avsedda penningmarknadsinstrument, i 73 a § 1 mom. avsett aktieindex eller index för massskuldebrev, i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument och finansiella index som används som underliggande tillgångar, i 80 a § 2 mom. avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar ett derivatinstrument och i 81 § avsedda metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning.


Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

RP 16/2008
EkUB 4/2008
RSv 29/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L0107); EGT nr L 41, 13.2.2002, s. 20
Kommissionens direktiv 2007/16/EG (32007L0016); EGT nr L 79, 20.3.2007, s. 11

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.