287/2008

Given i Helsingfors den 24 april 2008

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 b § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan den lyder i lag 140/2008:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som avses i 5 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992)och som avser att förverkliga mål och genomföra åtgärder inom det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Med utvecklingsprojekt avses regionalt eller nationellt viktiga projekt som är nödvändiga för ordnandet av social- och hälsovården i en kommun eller en samkommun eller gemensamt i flera kommuner eller samkommuner och som stödjer utvecklandet och effektiviseringen av verksamheten eller införandet av nya arbetssätt.

Med utvecklingsprojekt avses också producerandet av sådana stödtjänster för nya boendeenheter som avses i regeringens program för att minska långtidsbostadslösheten 2008–2011. Statsunderstöd kan då beviljas för lönekostnader för sådan tilläggspersonal som behövs för producerandet av stödtjänster.

2 §
Allmänna villkor för beviljande av statsunderstöd

Ett villkor för beviljande av statsunderstöd är att

1) projektet är nära förknippat med den kommunala social- och hälsovården,

2) projektet är effektivt och kan utnyttjas på bred basis, och

3) projektet har behandlats i delegationen för social- och hälsovård.

3 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd ska sökas skriftligen hos social- och hälsovårdsministeriet före utgången av kalenderåret i fråga.

Av ansökan ska följande uppgifter framgå:

1) syftet med utvecklingsprojektet och dess innehåll,

2) de parter som deltar i genomförandet av utvecklingsprojektet,

3) den kommun eller samkommun som svarar för administreringen av utvecklingsprojektet,

4) totalfinansieringen av projektet och totalkostnaderna för detta,

5) en bedömning av kommunernas, samkommunernas och de övriga finansiärernas finansieringsandelar, samt

6) den beräknade tidtabellen för genomförandet av projektet.

4 §
Kostnader som berättigar till statsunderstöd

Statsunderstöd betalas på basis av godtagbara kostnader i anslutning till genomförandet av ett projekt.

Följande kostnader berättigar till statsunderstöd:

1) lönekostnader för dem som arbetar inom projektet,

2) resekostnader,

3) lokalhyror,

4) sakkunnigarvoden, samt

5) andra kostnader som är nödvändiga för genomförandet av projektet.

5 §
Statsunderstödsbeslut

Social- och hälsovårdsministeriet fattar före utgången av februari ett skriftligt understödsbeslut om utvecklingsprojekten under året i fråga. Om sökanden har uppmanats att komplettera sin ansökan, ska statsunderstödsbeslutet fattas så snart som möjligt efter det att ansökan har kompletterats till nödvändiga delar, dock senast före utgången av juni.

I statsunderstödsbeslutet ska anges hur utvärderingen av resultaten av projektet görs. Bestämmelser om beslutets övriga innehåll finns i 11 § i statsunderstödslagen (688/2001).

I statsunderstödsbeslutet ska beslutas om tidtabellen för betalning av statsunderstödet med iakttagande av 12 § 1 mom. i statsunderstödslagen.

6 §
Statsunderstödsutredning

Den kommun eller den samkommun som svarar för administreringen av ett utvecklingsprojekt ska för social- och hälsovårdsministeriet göra en utredning om utvecklingsprojektet och om hur projektet framskrider och genomförs samt om kostnaderna för projektet. Utredningen ska lämnas inom sex månader från det att projektet avslutats.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utan hinder av 3 och 5 § ska ansökningarna om statsunderstöd år 2008 lämnas in före utgången av augusti. Social- och hälsovårdsministeriet fattar besluten senast den 31 oktober 2008.

Helsingfors den 24 april 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.