286/2008

Given i Helsingfors den 24 april 2008

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 2 punkten och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 118/1999, 537/2000, 370/2001, 739/2001, 510/2002, 624/2002, 859/2003 och 1014/2006, en ny 13 a-punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


2) brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse och grov krigsförbrytelse enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (FördrS 56/2002), och andra motsvarande straffbara gärningar som skall anses som svåra överträdelser enligt Genève-konventionerna angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, krigsfångars behandling samt skydd för civilpersoner under krigstid (FördrS 8/1955) samt enligt det till dessa konventioner fogade I tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (FördrS 82/1980),


13 a) brott mot förbudet mot biologiska vapen enligt protokollet rörande förbud för användning i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser samt av bakteriologiska krigsmetoder (FördrS 23/1929) och enligt konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstörande (FördrS 15/1975),Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Helsingfors den 24 april 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Ilari Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.