284/2008

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som upprättats inom jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningen samt på register som hänför sig till jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningens åligganden, om uppgifterna i handlingarna och registren anknyter till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde (landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem).

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som tas ut för utlämnandet av dem, och personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter.

Denna lag tillämpas inte, om något annat föreskrivs i annan lagstiftning som gäller jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

3 §
Ändamålet med informationssystemet

Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem används

1) vid förvaltning och övervakning av stöd,

2) vid tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, insatsvaror som används inom jordbruket, jordbruksprodukter och livsmedel,

3) vid beredning av beslutsfattande som gäller i 1 och 2 punkten avsedda åligganden,

4) vid planering och effektuppföljning av projekt och åtgärder,

5) för statistiska ändamål,

6) för forskning.

Dessutom används uppgifterna vid uttag av ersättning för odling av en skyddad sort enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992).

Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem får användas bara för ändamål som uppgifterna är insamlade och registrerade för, om inte något annat föreskrivs i lag.

4 §
Informationssystemets struktur och innehåll

Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem består av

1) register över gårdsbruksenheternas ägoförhållanden och besittning,

2) kundregister över stöd till jordbruket, stöd till utvecklandet av landsbygden samt exportstöd och stöd för den inre marknaden,

3) register över utbetalning av och tillsyn över stöd,

4) register över identifiering av djur och deras spårbarhet,

5) register över säkerställande av djurs hälsa och välbefinnande, livsmedelssäkerheten och växters sundhet.

I landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem får det föras in identifieringsuppgifter om personer, aktörer, dem som ansökt om förmåner, gårdsbruksenheter, skogsbrukslägenheter, trädgårdsföretag eller andra motsvarande företag eller lägenheter med ett eller flera produktionsdjur eller andra djurhållningsenheter. Identifieringsuppgifter är namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer, modersmål, medborgarskap, hemland, hemort, näradress, e-postadress, telefonnummer och det registernummer som kunden fått. I informationssystemet får det dessutom föras in uppgifter som är nödvändiga när ärenden ska behandlas, avgöras och övervakas på det sätt som föreskrivs i lag samt administrativ information om användningen av informationssystemet.

I samband med registerföringen får uppgifter också samlas in för statistiska ändamål.

Bestämmelser om hur uppgifter registreras i och om den tekniska förvaltningen av informationssystemet kan utfördas genom förordning av statsrådet.

5 §
Ansvar vid registerföring

Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket samt jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral för under jord- och skogsbruksministeriets styrning register i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga, var och en för sitt ansvarsområde. Dessutom har jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och livsmedelstillsynsmyndigheter, länsstyrelserna och kommunalveterinärerna rätt att använda och uppdatera uppgifter i den omfattning som deras åligganden förutsätter.

6 §
Sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är kreditupplysningar om kunden, uppgifter om statsborgen och det lånebelopp som borgen avser samt uppgifter om lånebeloppet när det gäller stöd i form av lån sekretessbelagda, om dessa uppgifter finns i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem.

Vad som föreskrivs i 1 mom. inverkar inte på offentligheten hos myndigheters beslut och övriga handlingar som innehåller uppgifter som nämns i 1 mom.

7 §
Myndighet som beslutar om utlämnande av uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral beslutar var och en när det gäller dess ansvarsområde om utlämnande av uppgifter till utomstående. Dessutom får arbetskrafts- och näringscentralerna samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter lämna ut uppgifter inom ramen för sina egna myndighetsuppgifter.

8 §
Utlämnande av offentliga uppgifter via teknisk anslutning

Offentliga uppgifter får lämnas ut via en teknisk anslutning till andra myndigheter eller instanser som sköter myndighetsuppgifter för åligganden som de har enligt lag.

9 §
Utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter och internationella organ

Uppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut till Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och andra institutioner inom Europeiska gemenskaperna, de utbetalande organen i Europeiska unionens medlemsstater, revisionsverk som auktoriserats av medlemsstaterna och till myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som beror på nationell lagstiftning eller Europeiska gemenskapens lagstiftning eller på internationella överenskommelser som är bindande för Finland. Uppgifterna kan också lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

10 §
Förteckning över stödtagare

En förteckning över stödtagare ska upprättas varje år på det sätt som anges i bestämmelser från Europeiska gemenskapen.

11 §
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och opinionsmätningar eller marknadsundersökningar

Ur landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem får kontaktuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring och opinionsmätningar eller marknadsundersökningar, om den som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke. Som urvalskriterier får man vid utlämnandet använda i informationssystemet registrerade personuppgifter och uppgifter om läge, areal och produktionsinriktning.

12 §
Avförande av uppgifter

Uppgifterna i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem avförs senast tio år efter det att uppgifterna om en kund senast har behandlats. Uppgifter avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag, för att ett ärende är under behandling eller för att utföra kontroll enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan lagstiftning. Uppgifter ska avföras så snart det inte finns någon lagstadgad grund att behandla dem.

En uppgift som konstaterats vara oriktig ska antecknas som oriktig och får bevaras i fem år efter det att den konstaterats vara oriktig, om det är nödvändigt för att trygga kundens, kundens företrädares eller någon annan parts rättigheter. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) jämte ändringar.

Om det i någon annan lag hänvisas till lagen om landsbygdsnäringsregistret vilken gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska denna lag tillämpas i stället för lagen om landsbygdsnäringsregistret.

RP 161/2007
JsUB 3/2008
RSv 31/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.