277/2008

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 b § 1 mom. 5 punkten och 2 mom., 18 c § 2 mom., 18 d, 18 e och 18 n §, 50 b § 2 mom., 57 § 2 och 3 mom., 58 § 1 mom. samt 60 och 65 §,

av dem 18 b § 1 mom. 5 punkten och 2 mom., 18 c § 2 mom., 18 d, 18 e och 18 n §, 50 b § 2 mom., 57 § 3 mom. samt 58 § 1 mom. sådana de lyder i lag 452/2004, 60 § sådan den lyder i lag 747/2007 och 65 § sådan den lyder i lag 605/1997, samt

fogas till 18 b § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 452/2004, en ny 6 punkt, till 18 h §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 6 mom., till lagen en ny 18 o §, till 50 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1040/2004, ett nytt 4 mom. och till 50 c §, sådan den lyder i nämnda lagar 452/2004 och 1040/2004, ett nytt 5 mom. som följer:

3 a kap.

Producentansvar

18 b §
Produkter och producenter som omfattas av producentansvaret

Följande produkter och producenter omfattas av producentansvar:


5) elektriska och elektroniska produkter, beträffande vilka producenten anses vara den som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter och sådana försäljare som säljer produkter under eget varumärke; producentansvaret gäller likväl inte produkter som planerats särskilt för militärt bruk eller som i övrigt hör samman med tryggandet av statens centrala säkerhetsintressen,

6) batterier och ackumulatorer, beträffande vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon eller andra produkter; producentansvaret gäller likväl inte batterier och ackumulatorer som används i

a) elektriska och elektroniska produkter, vapen, ammunition och krigsmateriel som hör samman med tryggandet av statens centrala säkerhetsintressen, med undantag av sådana produkter som inte är avsedda för specifikt militära ändamål, eller i

b) elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att sändas ut i rymden.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vilka de produkter och producenter som avses i 1 mom. är.

18 c §
Producentens ansvar

Producentens skyldighet gäller de produkter som producenten själv släpper ut på marknaden och en sådan andel av alla motsvarande produkter som släppts ut på marknaden som är skälig med hänsyn till den mängd produkter som släppts ut på marknaden eller deras marknadsandel, oberoende av tidpunkten för när produkterna släpptes ut på marknaden.


18 d §
Insamling och mottagning av produkter som omfattas av producentansvaret

Producenten ska se till att det finns ett så heltäckande nätverk av insamlings- och mottagningsplatser för sådana kasserade produkter som avses i 18 b § att den sista innehavaren har en skälig möjlighet att var som helst i landet lämna en kasserad produkt till återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på ordnandet av insamling och mottagning av sådana kasserade produkter som avses i 1 mom.

18 e §
Produktmärkning och uppgifter om produkten

Den som producerar i 18 b § avsedda fordon ska se till att produkten eller dess delar är märkta på ett sådant sätt att delar som innehåller farliga ämnen kan identifieras. Elektriska och elektroniska produkter ska vara försedda med en märkning som anger producenten, när produkten släppts ut på marknaden och kravet på separat insamling.

Den som producerar fordon eller elektriska och elektroniska produkter ska dessutom se till att den som säljer produkten och vid behov även andra aktörer får tillräckliga uppgifter och anvisningar om produkten och om återanvändning och demontering av den, om möjligheten till materialåtervinning av delarna samt information om var i produkten farliga ämnen och delar finns.

Den som producerar batterier och ackumulatorer ska se till att batterierna och ackumulatorerna är försedda med en märkning som anger att de ska samlas in separat och vid behov med en symbol för den tungmetall som batteriet eller ackumulatorn innehåller. Bärbara batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer ska dessutom vara försedda med en märkning som anger batteriets eller ackumulatorns kapacitet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om märkning av produkter som avses i 1―3 mom. samt om uppgifter och anvisningar som gäller produkter och demontering av dem.

18 h §
Vissa andra aktörers skyldigheter

Säljare och andra distributörer av bärbara batterier och ackumulatorer är skyldiga att av användaren ta emot sådana bärbara batterier och ackumulatorer som kasseras såsom avfall. Distributörerna är också skyldiga att informera användarna om möjligheten att lämna in kasserade bärbara batterier och ackumulatorer till försäljningsstället. Mottagningen ska vara avgiftsfri för användaren och det får inte förutsättas att användaren köper ett nytt batteri eller en ny ackumulator. Mottagningen ska ordnas på motsvarande sätt i sådana fall då en distributör av bilbatterier och bilackumulatorer, avsedda för privata fordon, tar emot motsvarande kasserade batterier och ackumulatorer.

18 n §
Bemyndigande att utfärda förordning för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter om producentansvar

Genom förordning av statsrådet kan för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter om producentansvar utfärdas bestämmelser om

1) tekniska krav i fråga om insamling, märkning, sortering, lagring, förvaring, transport, vidareförmedling, återanvändning, återvinning, behandling och annan avfallshantering av i detta kapitel avsedda kasserade produkter samt om information i produktpriset om avfallshanteringskostnaderna och undantag från skyldigheten att märka produkten,

2) tillämpningen av bestämmelserna om producentansvar, ifall produkterna skaffas från utlandet eller förs ut ur landet genom elektronisk handel eller någon annan distansförsäljning eller ifall kasserade produkter förs ut ur landet.

18 o §
Särskilda bestämmelser om batterier och ackumulatorer

Producentens skyldighet att i enlighet med 18 c § 1 mom. ordna avfallshanteringen av produkter som kasseras såsom avfall och svara för kostnaderna för denna tillämpas på batterier och ackumulatorer som har kasserats såsom avfall och insamlats i enlighet med 18 h § 6 mom. från och med att avfallet har tagits emot vid försäljningsstället och samlats ihop i lämpliga partier för bortforsling.

Producenter av industribatterier och industriackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer, avsedda för andra än privata fordon, och de som använder sådana batterier eller ackumulatorer kan komma överens om att kostnaderna för avfallshanteringen ska fördelas på annat sätt än det som anges i 18 c § 1 mom.

Producenter av batterier och ackumulatorer, elektriska och elektroniska produkter samt fordon ska genom nödvändiga gemensamma åtgärder se till att genomförandet av 18 c § 1 mom. inte föranleder dubbla avgifter för producenter inom andra produktgrupper i sådana fall då insamlingen och den övriga avfallshanteringen av nämnda produkter som kasseras såsom avfall ordnas i samarbete.

50 b §
Anmälan till producentregistret

Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter och utredningar om producenten och verksamheten samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av kasserade produkter, på basis av vilka det är möjligt att bedöma om arrangemangen är behöriga. Producenter av elektriska och elektroniska produkter ska visa att garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom. I en producentsammanslutnings anmälan ska dessutom lämnas behövliga uppgifter om avtal och regler på basis av vilka det är möjligt att bedöma om verksamheten uppfyller kraven i 18 g § 2 och 3 mom.


Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i den anmälan som avses i 1 mom. Genom förordning av statsrådet kan också utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid anmälan.

50 c §
Anteckning i producentregistret och godkännande för anteckning i producentregistret

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om det förfarande som ska iakttas vid anteckning i producentregistret eller godkännande för anteckning i producentregistret och om de förpliktelser som ingår i ett beslut som avses i 3 mom.

57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om en produkt eller dess märkningar inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, kan miljöministeriet eller, i fråga om elektriska och elektroniska produkter eller batterier eller ackumulatorer, Säkerhetsteknikcentralen

1) bestämma att sådana ändringar ska företas i produkten eller dess märkningar att de uppfyller ovan nämnda krav samt att det ska visas att ändringarna har företagits,

2) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, import, förmedling, försäljning, överlåtelse eller användning av produkten eller bestämma att nödvändiga åtgärder ska vidtas angående en produkt som redan har släppts ut på marknaden på detta sätt,

3) bestämma att produkten ska behandlas eller återvinnas som avfall.

Om en producent, en producent-sammanslutning eller en upprätthållare av ett retursystem för dryckesförpackningar inte har ordnat sådan återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar på det sätt som förutsätts i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Birkalands miljöcentral ålägga denna att göra verksamheten lagenlig eller återkalla sitt beslut om godkännande av producentsammanslutningen eller retursystemet för dryckesförpackningar i producentregistret.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Birkalands miljöcentral för iakttagande av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen eller Säkerhetsteknikcentralen ett förbud eller en föreskrift som meddelas enligt 57 § 2 mom. med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


60 §
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 §, 18 c § 4 mom. 2 punkten, 18 d § 2 mom., 18 g § 4 mom., 18 n, 19 eller 50 §, 50 b § 4 mom. eller 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som meddelats med stöd av nämnda lagrum,

2) försummar skyldigheter som avses i 7―9, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 18 c―18 m eller 18 o § eller 51 § 3 eller 4 mom.,

3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid med denna lag eller bestämmelser som har utfärdats eller särskilda föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller i strid med avfallstransportförordningen

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldigheter som avses i 11 §, 20 § 1 eller 2 mom., 21 eller 49 § eller 50 b § 1―3 mom.

65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom ska verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala miljövårdsmyndigheten, den regionala miljöcentralen och Säkerhetsteknikcentralen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott ska återbäras till ägaren.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Denna lag tillämpas dock på sådana batterier och ackumulatorer som avses i 18 b § 1 mom. 6 punkten först från de tidpunkter som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2007
MiUB 2/2008
RSv 27/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L066); EGT nr L 266, 26.9.2006, s. 1

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.