272/2008

Given i Helsingfors den 24 april 2008

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 3 § 1 och 2 mom. samt 6 § 3 punkt, av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 496/2007, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en jordbruksavdelning, en skogsavdelning, en fiske- och viltavdelning, en avdelning för livsmedel och hälsa samt en allmän avdelning.

Vid ministeriet finns dessutom följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen: enheten för förvaltning och personalfrågor, ekonomienheten, dataadministrationsenheten och informationsenheten.


6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


3) för biträdande avdelningschef, konsultativ tjänsteman som är enhetschef, förvaltningsdirektören, regeringsråd, livsmedelssäkerhetschef, veterinärråd, fiskeriråd, råd för internationella ärenden, handelsråd, lantmäteriråd, landsbygdsråd, lantbruksråd, forstråd, ekonomidirektören, dataadministrationsdirektören, forskningsdirektören, vattenförvaltningsdirektören, vattenförvaltningsråd och miljödirektören högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.