269/2008

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 4 § 3 mom., 7 § 1 mom., 13 § 1 mom. och 24 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

4 §
Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

För åtgärder som omfattas av stöd enligt 1 mom. kan beviljas kompletterande nationellt stöd enligt artikel 89 i EG:s landsbygdsförordning. På detta stöd tillämpas det som annanstans i denna lag föreskrivs om motsvarande stöd som delvis finansieras av Europeiska gemenskapen.

Genom förordning av statsrådet bestäms om införandet av bidrag och stöd samt om stödformerna, stödområdena, stödbeloppet och det maximala stödbeloppet för varje enhet, de kostnader som ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten och i form av stöd i enlighet med det program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet som Europeiska gemenskapernas kommission godkänt med stöd av EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet bestäms dessutom närmare om åtgärder inom ramen för miljöspecialstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar som en aktör som avses i 2 mom. kan beviljas stöd för.

7 §
Förutsättningar som gäller stödtagarens ålder

För godkännande av förbindelse eller ingående av avtal förutsätts att den fysiska person som är sökande eller hans eller hennes make är minst 18 år den 31 december året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar. En förbindelse får inte godkännas eller ett avtal ingås, om sökanden har fyllt 65 år den 30 december eller tidigare året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar. En förbindelse får emellertid godkännas eller ett avtal ingås om maken inte på det sätt som avses ovan har fyllt 65 år. För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att sökanden eller hans eller hennes make är minst 18 år den 31 december året innan stödet söks. Stöd kan inte beviljas om sökanden har fyllt 65 år den 30 december eller tidigare året innan han eller hon söker stöd. Stöd får dock beviljas om maken inte på det sätt som avses ovan har fyllt 65 år.


13 §
Ansökningsförfarande

Ansökan ska skriftligen lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten har sitt driftscentrum eller sin produktionsbyggnad. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum eller någon produktionsbyggnad, ska ansökan lämnas in till den myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars område största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Ansökan som gäller stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten ska dock lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde den icke-produktiva investeringen genomförs. Om sökanden är en aktör som avses i 4 § 2 mom., ska ansökan om miljöspecialstöd för jordbruket lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område som avtalet gäller kommer att finnas.

24 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Ändring i kommunens landsbygdsnäringsmyndighets beslut får sökas genom ett skriftligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från det att ändringssökanden fått del av beslutet. Behörig arbetskrafts- och näringscentral är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område gårdsbruksenheten eller huvuddelen av den är belägen. Ändring i ett beslut enligt 17 § 4 mom. som Landsbygdsverket fattat samt i ett rättelsebeslut eller något annat beslut som arbetskrafts- och näringscentralen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 30 april 2008.

Bestämmelserna i 13 § 1 mom. tillämpas dock sådana de lydde då denna lag trädde i kraft, om ansökan om godkännande av förbindelse eller ingående av avtal har blivit anhängig senast den 31 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2008
JsUB 4/2008
RSv 30/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.