259/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 11 §,

ändras 18 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

14 a §
Utlämnande av uppgifter för bevakning av skattetagarnas rätt

Utan hinder av vad som föreskrivs om en parts rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar har en kommun, en församling och Folkpensionsanstalten rätt att på begäran ta del av de beskattningsuppgifter som är nödvändiga då dessa handlägger en lagstadgad uppgift som ansluter sig till bevakningen av skattetagarens rätt.

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ till åklagar- och förundersökningsmyndigheter lämna ut beskattningsuppgifter som behövs för förundersökning, åtal och domstolsbehandling av sådana brott som nämns i 18 § i lagen om Skatteförvaltningen (237/2008).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.