255/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 7 § 2 mom. samt 11 och 12 § som följer:

7 §
Avstående från uppbörd av skattetillägg och förseningsränta

Skatteförvaltningen eller en annan myndighet som uppbär skatt ska lämna skattetillägg och förseningsränta helt eller delvis ouppburen, om betalningen av skatt har fördröjts på grund av någon myndighets förfarande. I beslut som fattats i ett sådant ärende får ändring inte sökas genom besvär.


11 §
Ändringssökande

Skatteförvaltningen eller en annan myndighet som uppburit skatt återbär på ansökan skattetillägg och förseningsränta som uppburits felaktigt. Skattetillägg och förseningsränta som myndigheten annars konstaterar vara obefogade återbärs utan ansökan förutsatt att skattetillägget eller förseningsräntan inte ska användas till avkortning av skatteskuld enligt lagen om skatteuppbörd.

I beslut som fattats med stöd av 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt- eller betalningsskyldiges hemkommun hörde då beslutet fattades. Vid sökande av ändring iakttas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I detta fall iakttas 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

12 §
Närmare föreskrifter

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid fastställande av skattetillägg och förseningsränta samt om beräkning av skattetillägg och förseningsränta.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.