253/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 2 a §, 21 § 1 och 5 mom. samt 22 §,

sådana de lyder, 2 a § i lag 1076/2003, 21 § 1 och 5 mom. i lag 856/2005 och 22 § i lag 1563/1995, som följer:

2 a §

Om inte något annat bestäms i denna lag eller i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), iakttas i fråga om förfarandet vid källbeskattning i tillämpliga delar vad som i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) bestäms om gemensam behandling av ärenden, hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt samt delgivning av beslut och andra handlingar.

21 §

I skatteverkets förhandsavgörande med stöd av 12 a § får ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut som skatteverket fattat om att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas skatteverket eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär på statens vägnar anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Enhetens besvärstid räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.


I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I fråga om ändringssökande iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande. Besvärstiden i fråga om förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. På statens vägnar har Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt besvärsrätt.


22 §

Vad som i 10 kap. i lagen om beskattningsförfarande eller med stöd av det bestäms om befrielse från skatt eller uppskov med betalningen av den ska på motsvarande sätt tillämpas på skatt som avses i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.