252/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 14 och 17 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 14 § 1―3 mom. samt 17 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 14 § 1 och 2 mom. i lag 572/2004 och 3 mom. i lag 543/1985 samt 17 § 1 mom. i lag 1119/1996 och 3 mom. i lag 1569/1995, som följer:

14 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta en arbetsgivare påförda, i 10 § angivna skattetillägg och förhöjningar, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta samt ränta som ska betalas med anledning av uppskov. Skatteförvaltningen kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till Folkpensionsanstalten.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av belopp som med stöd av 10 § påförts en arbetsgivare. Skatteförvaltningen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.


17 §

Nöjer sig den som saken gäller eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte med skatteverkets beslut med stöd av denna lag, får vederbörande genom besvär söka ändring i det hos den förvaltningsdomstol till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Innan besvär anförs ska rättelse i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom den tid som föreskrivs i 50 § i lagen om förskottsuppbörd.


I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär på statens vägnar anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.