247/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 11 § 3 mom. samt 12 § 1―4 mom. som följer:

11 §
Rättelseyrkande

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring på statens vägnar genom ett skriftligt rättelseyrkande. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska likväl, med avvikelse från 2 mom., framställa rättelseyrkandet inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring har sökts.


12 §
Ändringssökande

I beslut som skatteverket fattat på grund av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som med stöd av 12 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) är behörig i ärendet. Ändring ska sökas skriftligen, och besvärsskriften ska inom den besvärstid som nämns i 4 mom. tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har besvärsrätt på statens vägnar i skatteverkets beslut.

Den förvaltningsdomstol som handlägger besvären ska med anledning av besvär som anförts av den skattskyldige ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, om accisåterbäringen med anledning av den skattskyldiges besvär kan ändras med högst 3 000 euro.

Besvärstiden vid beslut som fattats på grund av ett rättelseyrkande är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om accisåterbäring fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över andra beslut är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Lagens 12 § 1 och 3 mom. träder i kraft den 1 januari 2009 och de tillämpas på de besvärsärenden som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Med skatteombud avses dock från och med den 1 maj 2008 Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.