246/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdeskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 214 och 215 §, av dem 214 § sådan den lyder i lag 1767/1995, och

ändras 133 k § 2 mom., 169 § 1 mom., 175 § 2 mom., 185 §, 193 § 1 och 2 mom., 193 b §, 194 § 1 och 4 mom., 199 och 202 §, 210 § 1 och 2 mom. samt 211 § 1 mom.,

av dem 133 k § 2 mom. sådant det lyder i lag 971/2002, 169 § 1 mom. sådant det lyder i lag 325/2003, 175 § 2 mom., 185 §, 193 § 1 mom., 194 § 1 och 4 mom. samt 199 och 202 § sådana de lyder i nämnda lag 1767/1995, 193 § 2 mom. sådant det lyder i lag 940/1999, 193 b § sådan den lyder i lag 1072/2003 samt 210 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 573/2004, som följer:

133 k §

På begäran ska i 1 mom. avsedda uppgifter på elektronisk väg ställas till Skattestyrelsens eller skatteverkets förfogande, om Finland är registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om sättet att avge dessa elektroniska uppgifter.


169 §

Den skattskyldige ska på uppmaning av Skattestyrelsen eller ett skatteverk för granskning i Finland visa upp sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som hör till verksamheten och annat material och annan egendom som kan behövas för hans beskattning eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller hans beskattning.


175 §

På begäran av den som saken gäller eller av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska skatteverket meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.

185 §

Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska skatteverket på enhetens begäran fatta beslut i saken.

193 §

Ändring i beslut om mervärdesbeskattning som skatteverket har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas skatteverket inom besvärstiden.

För den skattskyldige är besvärstiden tre år från utgången av räkenskapsperioden eller, om beslutet avser flera räkenskapsperioder, från utgången av den sista av dem, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet. Över beslut som gäller förhandsavgörande eller beslut som avses i 175 § 2 mom. får näringsidkaren anföra besvär inom 30 dagar från delfåendet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.


193 b §

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut så att enheten ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna, om inte något annat bestäms i 194 §.

194 §

Skatteverket ska i fråga om besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har anfört ge den skattskyldige, och i fråga om besvär som en skattskyldig har anfört, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov avge genmäle.


Besvärsskriften från Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och den skattskyldiges i 3 mom. nämnda besvärsskrift jämte bemötande, genmäle och utlåtande samt andra handlingar som har tillkommit vid behandlingen av ärendet ska utan dröjsmål sändas till Helsingfors förvaltningsdomstol.

199 §

Besvär får på statens vägnar anföras hos högsta förvaltningsdomstolen av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

202 §

Ändrar förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ett registreringsbeslut som avses i 175 § 2 mom., ska den samtidigt bestämma den tidpunkt från vilken beslutet ska tillämpas.

210 §

Skatteförvaltningen eller, när en tullmyndighet har uppburit skatten, Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter och förseningsräntor samt räntor med anledning av uppskov vilka har betalts eller ska betalas.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Skatteförvaltningen eller tullförvaltningen.


211 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalning av skatt. Skatteförvaltningen beviljar anstånd på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid anståndsvillkoren i sitt beslut på ansökningen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.