244/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 38 §, 46 § 2 mom., 47 §, 52 § 1―3 mom. och 56 a §,

av dem 52 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 574/2004 och 56 a § sådan den lyder i lag 1071/2003, som följer:

38 §
Beslut på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anser att en skattskyldig ska påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska skatteverket på enhetens begäran fatta beslut i saken.

46 §
Rätt till ändringssökande

Besvär på statens vägnar anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

47 §
Besvär hos förvaltningsdomstolen

Ändring i skatteverkets beslut söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets skatteverket hör. I ett beslut genom vilket en ansökan om förhandsavgörande har avslagits får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från tidpunkten för beslutet.

Över besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inlämnat och över besvär som en part inlämnat ska skatteverket bereda respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften jämte handlingar, till vilka även skatteverkets utlåtande ska fogas, ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.

Om skatteverket enligt 48 § rättar sitt beslut enligt det framställda yrkandet, förfaller besvären. Till den del som skatteverket anser att besvären inte ger anledning att rätta beslutet ska det ge sitt utlåtande med anledning av besvären.

52 §
Skattelättnad och uppskov med betalningen

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan sänka eller helt avlyfta skatt som redan har betalts eller som ska betalas, samt dröjsmålsförhöjning, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta och ränta som ska betalas med anledning av uppskov.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av debiterad skatt. Skatteförvaltningen beviljar uppskov på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett uppskovsärende. I dessa fall bestämmer ministeriet uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


56 a §
Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och delgivning av beslut

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut så att enheten ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna, om inte något annat bestäms i 47 §.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.