243/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 16 och 18 § i lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 16 § 1 och 3 mom. samt 18 § 1―3 mom.,

av dem 16 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1568/1995 samt 18 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 575/2004, som följer:

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som skatteverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos förvaltningsdomstolen av den skattskyldige och på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från dagen för beslutet.


Besvär på statens vägnar anförs hos högsta förvaltningsdomstolen av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.


18 §
Befrielse från skatt och anstånd med betalning av skatt

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från lotteriskatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift, förseningsränta samt från ränta som ska betalas med anledning av anstånd.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalning av skatt. Skatteförvaltningen beviljar anstånd på villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid anståndsvillkoren i sitt beslut på ansökningen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.