241/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) rubriken för 48 § och 48 § 1 mom., rubriken för 49 § och 49 § 3 mom., 50 § 2 och 3 mom. samt 56 och 57 §,

av dem 56 § sådan den lyder i lag 564/2004, samt

fogas till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1070/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

48 §
Rättelseyrkande till skatteverket

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som avses i denna lag får inte sökas genom besvär förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos behörigt skatteverk. Om det är fråga om ett beslut enligt 40 och 42 § som gäller rättelse av debitering eller om ett förhandsavgörande som avses i 45 §, är nämnda beslut och förhandsavgöranden överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom 60 dagar från den dag då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts.


49 §
Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring hos den förvaltningsdomstol som avses i denna paragraf.

50 §
Besvärstid och vissa andra bestämmelser som gäller besvär

Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är 60 dagar från det att beslutet har fattats, dock så att besvärstiden räknas från det beslut som avses i 40, 42 och 48 §.

Besvär som gäller förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskott enligt 48 § ska tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt börjar från den dag då beslutet har fattats.

Skatteverket ska utan dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de handlingar som gäller förskottsuppbörden till förvaltningsdomstolen.

56 §
Skattelättnad

Skatteförvaltningen får av särskilda skäl och på ansökan bevilja befrielse

1) från ett icke-innehållet belopp som en betalare har ålagts att erlägga, skattetillägg, skatteförhöjning, förseningsränta och uppskovsränta, samt

2) från förseningsränta på debiterat förskott och uppskovsränta på förskott.

Skatteförvaltningen får bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller då de redan har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Finansministeriet får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som Skatteförvaltningen ska handlägga.

57 §
Skatteuppskov

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl och på ansökan bevilja uppskov

1) med ett icke-innehållet belopp som en betalare har ålagts att erlägga, skattetillägg, skatteförhöjning, förseningsränta och uppskovsränta, samt

2) med skatt som debiteras vid förskottsbetalning.

Finansministeriet får av särskilda skäl överta avgörandet av ett ärende.

Skatteförvaltningen beviljar uppskov på villkor som finansministeriet bestämmer. Ministeriet bestämmer uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

Har ett konkursbo betalt ett lönetillgodohavande, kan Skatteförvaltningen på ansökan bevilja konkursboet uppskov med betalningen av det innehållningsbelopp som konkursboet ska betala. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Lagens 50 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2009 och det tillämpas på de besvärsärenden som blir anhängiga efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.