240/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) 5 § 3 mom., 6 och 8 §, 11 § 2 mom., 13 § 2 mom., 20 §, 21 § 3 mom., 24 § 2 mom., 32, 33 och 38 §, 40 § 4 mom. samt 42 och 48 § som följer:

5 §
Bokföring av skattemedel

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet för bokföring samt registrering och antecknande av skattemedel.

6 §
Myndighet

Skatteförvaltningen är skatteuppbördsmyndighet.

8 §
Betalningstid

Skatt som ska betalas på eget initiativ ska betalas på den betalningsdag som bestäms enligt lag, förordning eller Skatteförvaltningens beslut. Debiterad skatt ska betalas senast på den förfallodag för skatten som bestäms i samband med debiteringen.

11 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om betalning av skatt

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anmälas i samband med betalningen samt om det förfarande som ska iakttas vid anmälan och betalning.

13 §
Förfarande för överföring

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet för överföring av skattemedel och de uppgifter om betalningarna som ska ges i samband med överföringen.

20 §
Närmare föreskrifter om användning av betalningar eller andra prestationer

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om hur en betalning eller ett annat belopp som räknas som inbetalning av skatt ska användas till betalning av den skattskyldiges skatt.

21 §
Betalning av skatteåterbäring

Har den skattskyldige för utbetalning av återbäring uppgett ett konto i en bank i utlandet, svarar den skattskyldige för de avgifter som banken i utlandet tar ut för betalningen av återbäringen. Om inget bankkonto har uppgetts, betalas återbäringen enligt det förfarande som Skatteförvaltningen föreskrivit.


24 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om återbäring av skatt

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet för återbäring och beräkning av återbäringsräntan.

32 §
Sökande av ändring i skattekvittning

Den skattskyldige eller, om återbäring till den som är ansvarig för skatten har använts till kvittning, även den som är ansvarig för skatten samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får yrka på rättelse av skattekvittning som verkställts av skatteuppbördsmyndigheten.

Rättelseyrkandet ska framställas inom 60 dagar räknat från den dag då den skattskyldige eller den i 1 mom. avsedda ansvariga för skatten fick del av skattekvittningen. I fråga om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas den tiden från den dag då skattekvittningen verkställdes.

En skattskyldig, en i 1 mom. avsedd ansvarig för skatt eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkandet genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde då kvittningen verkställdes. Besvärstiden är 60 dagar räknat från delfåendet av beslutet om rättelseyrkandet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från den dag då beslut med anledning av rättelseyrkandet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande.

Om skattekvittningen konstateras vara obefogad eller felaktig, ska skatteuppbördsmyndigheten till den som saken gäller återbetala vad som kvittats till ett för högt belopp jämte föreskriven ränta.

33 §
Närmare föreskrifter om skattekvittning

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid skattekvittning.

38 §
Närmare föreskrifter om indrivning av skatter

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet för indrivning av skatter och verkställigheten av indrivningsåtgärder.

40 §
Åläggande av ansvar

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid åläggande av ansvar.

42 §
Befogenheter

Skatteuppbördsmyndigheten kan överföra förskott eller andra skattemedel till en främmande stat med stöd av bestämmelserna i en internationell överenskommelse om undvikande av att förskott på skatt uppbärs i mer än en stat eller om reglering av överföringen av skattemedel mellan staterna (uppbördsöverenskommelse).

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet för överföring av skattemedel.

48 §
Obefogad prestation

Skatteuppbördsmyndigheten återbär en obefogad prestationen på ansökan. Prestationer som skatteuppbördsmyndigheten annars konstaterar vara obefogade återbärs utan ansökan. Prestationer under 5 euro återbärs inte.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Om det någon annanstans i lag föreskrivs att skatteverket eller Skattestyrelsen är behörig myndighet vid uppbörd, indrivning eller redovisning av skatter, är Skatteförvaltningen behörig myndighet efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.