236/2008

Given i Helsingfors den 17 april 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 mars 2006 om systemet med samlat gårdsstöd (229/2006) 7 §,

ändras 2 § och 5 § 2 mom. samt

fogas till förordningen nya 8 a―8 c § som följer:

2 §
Stödberättigat skifte

Skiften som berättigar till stöd är sådana som jordbrukaren i stödansökan har uppgivit som skiften i jordbruksanvändning och för vilka åker, permanent betesmark eller permanent gröda har uppgivits som gårdsstödsegenskap. Av arealerna för permanenta grödor berättigar dock inte till stöd:

1) över fem år gamla prydnadsväxter som odlas i växthus eller på friland och som ger upprepade skördar;

2) över fem år gammalt snittgrönt och över fem år gamla barrväxter till snitt som odlas i växthus eller på friland;

3) permanenta grödor som odlas i växthus och som inte är frukt- eller grönsaksväxter.

Stödberättigande skiften är också sådana områden med rörflen och energiträd med kort omloppstid:

1) som har såtts eller planterats mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005, de nämnda dagarna medräknade, eller

2) på vilka dessa grödor har vuxit då skiftena övergick i jordbrukarens besittning vilket har ägt rum mellan den 30 april 2004 och den 10 mars 2005, de nämnda dagarna medräknade.

Stödberättigandet förutsätter att skiftet är i odlingsbart skick senast den sista dagen för ansökan om gårdsstöd. Med odlingsbart skick avses att inga grundförbättringsåtgärder behöver vidtas på skiftet och att en normal skörd kan produceras på det. För att gårdsstöd ska betalas förutsätts att den förfogandeperiod som avses i 9 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) uppfylls för skiftet.

5 §
Uppfyllande av djurantalet för en särskild stödrättighet

Antalet djurenheter av nötkreatur fastställs på grundval av nötdjursregistret. Med nötdjursregister avses ett system för identifiering och registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

8 a §
Minimiareal för ett jordbruksskifte

Det minsta jordbruksskifte för vilket gårdsstöd kan sökas och betalas är 0,05 hektar.

8 b §
Förvaring av handlingar

Odlaren ska förvara handlingar som hänför sig till ansökan om gårdsstöd under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

8 c §
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven

Om gårdsstödsrättigheter till följd av kontroll överförs till den nationella reserven i de fall som avses i artikel 73 a i kommissionens förordning I ska man, för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen, jämföra den areal som mättes på kontrollen under det aktuella året för stödet med den areal som låg till grund för fastställandet av gårdsstödsrättigheterna år 2006.


Denna förordning träder i kraft den 23 april 2008. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.