216/2008

Given i Helsingfors den 11 april 2008

Lag om ändring av 16 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 16 § som följer:

16 §
Tillsynsförseelse som gäller fartygssäkerhet

En redare, dennes ombud, ett fartygs befälhavare eller varje annan för fartygets drift ansvarig person som inte iakttar ett beslut eller förordnande som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 12 § 2 mom. eller 14 § 2 mom. och en redare eller ett fartygs befälhavare som försummar att lämna det förhandsmeddelande som avses i 11 a § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för tillsynsförseelse som gäller fartygssäkerhet dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 162/2007
KoUB 4/2008
RSv 16/2008

Helsingfors den 11 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.