205/2008

Given i Helsingfors den 10 april 2008

Statsrådets förordning om tullverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen av den 8 februari 1991 om tullverket (228/1991), sådana de lyder i lag 902/2002, och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Tulldistrikt och tullanstalter

Tulldistrikten och deras områden enligt län eller landskap och tullanstalterna vid rikets landgräns är följande:

1) Södra tulldistriktet: i Södra Finlands län landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland,

2) Västra tulldistriktet: Västra Finlands län,

3) Ålands tulldistrikt: Ålands län,

4) Östra tulldistriktet: Östra Finlands län; i Södra Finlands län landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen; vid landgränsen Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra och Niirala tullanstalter,

5) Norra tulldistriktet: Uleåborgs och Lapplands län; vid landgränsen Kuusamo, Torneå, Pello, Muonio, Karesuvanto, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Rajajooseppi, Salla och Vartius tullanstalter.

Till ett tulldistrikt som är beläget vid kusten hör även havsområdet och skärgården utanför det ända till tullgränsen.

2 §
Tulldistriktens och Tullaboratoriets ledning

Chef för ett tulldistrikt är en direktör.

Chef för Tullaboratoriet är laboratoriedirektören.

3 §
Inrättande och placering av tjänster

Tullstyrelsen beslutar om inrättande, överföring och indragning av tjänsterna vid tullverket, med undantag av tjänsten som generaldirektör.

4 §
Tillsättande av tjänster

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på dennes framställning.

Laboratoriedirektören och direktörerna samt tulldistriktens förvaltnings-, beskattnings- och kontrollchefer och chefer inom brottsbekämpningen eller motsvarande utnämns av generaldirektören.

Generaldirektören utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid Tullstyrelsen, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman. Chefen för verksamhetsenheten i fråga utnämner övriga tjänstemän eller anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid Tullaboratoriet och tulldistrikten, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

5 §
Allmänna behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdets verksamhet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för laboratoriedirektören och direktörerna är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Behörighetsvillkor gällande språkkunskaper

För tjänstemän som enligt lag eller förordning eller arbetsordningen har till uppgift att föredra eller fatta beslut som gäller individens rättigheter eller skyldigheter eller som har rätt att använda maktmedel är behörighetsvillkoren gällande språkkunskaper vid en tvåspråkig myndighet goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Vid en enspråkig myndighet är behörighetsvillkoret gällande språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket.

Tullstyrelsen eller en enhet vid tullverket ska bestämma vilka tjänster som kräver sådana språkkunskaper som anges i 1 mom.

7 §
Titlar

Generaldirektörens ställföreträdare har titeln överdirektör.

Laboratoriedirektören har titeln professor, om han eller hon har doktorsexamen.

8 §
Generaldirektörens uppgifter och utövande av beslutanderätt

Generaldirektören ska svara för att tullverkets verksamhet och ekonomi ordnas på behörigt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapporteringen om tullverkets verksamhet och ekonomi. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom tullverkets verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag beslutar generaldirektören

1) om tullverkets allmänna riktlinjer för verksamheten och om detaljerade resultatmål för tullverkets verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om tullverkets verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

3) om de tullanstalter som omfattas av Tullstyrelsens bestämmanderätt,

4) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för tullverket.

Generaldirektören undertecknar tullverkets bokslut och därtill hörande handlingar.

9 §
Uppgifter för cheferna för Tullstyrelsens resultatenhet, Tullaboratoriet och tulldistrikten

Cheferna för Tullstyrelsens resultatenhet, Tullaboratoriet och tulldistrikten svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp nås och för att den verksamhet som de leder sköts på behörigt sätt och ger resultat. De ska följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

10 §
Förande av statens talan

Tullstyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som gäller tullverket.

Tullstyrelsen representeras av ett tullombud eller en annan tjänsteman vid tullverket som utsetts av generaldirektören.

Chefen för ett tulldistrikt eller tulldistriktets tullombud har rätt att företräda staten i sådana ärenden om tulldistriktet i vilka Tullstyrelsen inte är representerad.

11 §
Delegation

Vid tullverket finns en delegation som stöder den strategiska planeringen och behandlar riktlinjerna för tullverkets verksamhet och dess utveckling samt planeringsfrågor. Delegationen består av generaldirektören och högst nio andra medlemmar, av vilka en representerar tullverkets personal. Finansministeriet tillsätter delegationen på framställning av Tullstyrelsen för viss tid, dock högst fyra år.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 19 december 2002 om tullverket (1171/2002) och statsrådets förordning av den 25 november 2004 om tulldistrikten och vissa tullanstalter (998/2004) jämte ändringar.

13 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av vad som i denna förordning bestäms om behörighetsvillkor gällande språkkunskaper bibehåller en tjänsteman vid tullverket sin behörighet för en tjänst som han eller hon innehade vid ikraftträdandet av denna förordning samt för andra tjänster vid tullverket där behörighetsvillkoren gällande språkkunskaperna är desamma. Om tjänstemannen vid ikraftträdandet av denna förordning innehade en tjänst för viss tid, gäller detsamma honom eller henne för denna tid.

Helsingfors den 10 april 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Sirkka-Liisa Heino

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.