194/2008

Given i Helsingfors den 3 april 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 25 januari 2007 om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (46/2007) 6 § 2 mom., 8 och 9 § samt

fogas till förordningen nya 5 a, 8 a, 12 a och 12 b § som följer:

5 a §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

Då besittningen av en lägenhet överförs i sin helhet i enlighet med artikel 74 i kommissionens förordning I ska överföringen ske senast den 31 augusti stödåret i fråga. Överföringen av besittningen ska meddelas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 11 september stödåret i fråga.

6 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet motsvarar i enlighet med artikel 6.2 i kommissionens förordning II högst storleken av den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som kommer att övergå i sin besittning senast den 30 april året i fråga. Till ansökan ska fogas en tillförlitlig skriftlig utredning om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken. Den stödberättigande jordbruksmarken ska ha berättigat till stöd den 28 april 2006. Den stödberättigande jordbruksmark för vilken gårdsstödsrättigheter söks ska ha uppgetts i stödansökan för år 2006, med undantag av jordbruksmark som omfattats av en sådan förbindelse om att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994). Gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven beviljas på grundval av stödberättigande jordbruksmark också om jordbruksmarken inte har uppgetts i stödansökan för år 2006, om force majeure eller exceptionella omständigheter som avses i artikel 40 i rådets förordning om gårdsstöd har varit orsak till detta.


8 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven med stöd av artikel 42.5 i rådets förordning om gårdsstöd

Med beaktande av den begränsning som avses i artikel 42.7 i rådets förordning om gårdsstöd beviljas i enlighet med artikel 42.5 i rådets förordning om gårdsstöd på ansökan gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 eller en uppdatering av basskifteskartorna som gjorts för år 2008 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet gårdsstödsrättigheter. Gårdsstödsrättigheter kan beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om ursprungliga gårdsstödsrättigheter tidigare fastställts för arealen i fråga.

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),

4) ägobyte enligt 38 a § i lagen om enskilda vägar (358/1962),

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988), eller

6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

Är det fråga om nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen, kan gårdsstödrättigheter beviljas i enlighet med 1 mom. för stödberättigande areal som ökat på grundval av ägoreglering som fastställts i den nyskiftesplan som avses i 88 §. Vad som ovan föreskrivs om ägaren ska också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen.

Gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven kan på ansökan beviljas en jordbrukare som besitter en åkerareal för vilken det inte har ansökts om gårdsstödsrättigheter och som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och som upphört att gälla efter den sista dagen för ansökan om arealstöd 2006 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven året i fråga.

Ur den nationella reserven kan gårdsstödsrättigheter eller en gårdsspecifik tilläggsdel på ansökan beviljas en jordbrukare som genom generationsväxling fortsätter verksamheten på gården om den jordbrukare som avstått från produktionen har blivit tvungen att överlåta de ur den nationella reserven beviljade gårdsstödsrättigheterna eller den gårdsspecifika tilläggsdelen till den nationella reserven på grund av generationsväxlingen. Den gårdsspecifika tilläggsdelen som beviljas ur den nationella reserven fogas till de gårdsstödsrättigheter som den jordbrukare som fortsätter verksamheten besitter genom ägande, med undantag för trädesrättigheter.

Antalet gårdsstödsrättigheter som jordbrukaren beviljas ur den nationella reserven motsvarar högst storleken av den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som han har i sin besittning senast den 30 april året i fråga. Till ansökan ska fogas en tillförlitlig skriftlig redogörelse för besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken i fall det inte är frågan om en uppdatering av basskifteskartorna.

8 a §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven för gårdar med permanenta frukt- och köksväxter samt plantskolor

Gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven kan på ansökan beviljas en jordbrukare som den 30 april 2008 besatt sådana stödberättigande arealer som avses i artikel 44.2 andra stycket punkterna d och e i rådets förordning om gårdsstöd och som har uppgetts i stödansökan 2006 eller godkänts vid övervakningen 2006. Till de stödberättigande arealerna hör permanenta frukt- och köksväxtarealer samt plantskolor med undantag för

1) över fem år gamla prydnadsväxter som odlas i växthus eller på friland och som ger upprepade skördar,

2) snittgrönt och barrväxter till snitt som är över fem år gamla och som odlas i växthus eller på friland.

Antalet gårdsstödsrättigheter som jordbrukaren beviljas ur den nationella reserven motsvarar högst storleken av den i 1 mom. avsedda stödberättigande areal som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som han har i sin besittning senast den 30 april året i fråga. Till ansökan ska fogas en tillförlitlig skriftlig redogörelse för besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

9 §
Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Värdet på de gårdsstödsrättigheter som med stöd av 6―8 a § beviljas ur den nationella reserven är lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet i den stödregion där den stödberättigande jordbruksmarken i fråga är belägen har vid tidpunkten för beviljande ur reserven.

Det totala beloppet av den tilläggsdel som med stöd av 8 § 5 mom. kan beviljas ur den nationella reserven är högst så stort som beloppet av de tilläggsdelar som överförts till reserven på grund av generationsväxling.

12 a §
Överlåtelse av gårdsstödsrättighet till den nationella reserven

En jordbrukare kan frivilligt överlåta sina gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven, med undantag för trädesrättigheter. Jordbrukaren kan också återföra värdet av en tilläggsdel som beviljats ur den nationella reserven eller en del därav till den nationella reserven.

Behörig myndighet i ärenden som avses i 1 mom. är TE-centralens landsbygdsavdelning. På Åland är länsstyrelsen i landskapet Åland behörig myndighet.

12 b §
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven i sådana fall som avses i artikel 73 a i kommissionens förordning I

Det förfarande som avses i artikel 73 a i kommissionens förordning I tillämpas inte på fall där värdet av andelen enhetligt stöd av de stödrättigheter som beviljats utan grund är sammanlagt högst 50 euro.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2008. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.