185/2008

Given i Helsingfors den 27 mars 2008

Statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) och 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Syfte

Syftet med stödet för icke-produktiva investeringar är att våtmarker ska anläggas så att vattenskyddet främjas inom sådana vattendrags- och kustområden som jordbruket belastar kraftigt, fågelarternas och andra vilda organismers levnadsförhållanden förbättras och livsmiljöer som försvunnit i och med att åkerområden torrlagts återskapas samt att bäckarnas betydelse för organismernas vandring ökas och bäckfårornas naturtillstånd förbättras.

Syftet med stödet är också att värdefulla vårdbiotoper ska restaureras så att naturens mångfald i jordbruksmiljön består och ökar samt att levnadsförhållandena för den mångsidiga floran och faunan i vårdbiotoperna förbättras. Syftet med stödet är dessutom att främja restaureringen av konstruktioner som är en del av kulturarvet på landsbygden och förbättra landskapsvärdena.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på genomförandet av det stöd för icke-produktiva investeringar som avses i artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Stödet ingår i det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007―2013 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) axel 2-lagen lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

2) värdefull vårdbiotop torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar, som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap och som i de rapporter över traditionella landskap som de regionala miljöcentralerna publicerat under åren 1996―2001 klassificerats som nationellt, regionalt eller lokalt värdefulla vårdbiotoper, eller som av den regionala miljöcentralen i ett utlåtande enligt 14 § 2 mom. i axel 2-lagen har konstaterats uppvisa motsvarande naturvärden samt vårdbiotoper som ingår i nätverket Natura 2000; de åkerarealer som avses i 58―62 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) räknas inte som värdefulla vårdbiotoper,

3) våtmark ett mångfunktionellt område som anlagts i anslutning till en bäck, å eller älv eller annan del av ett vattendrag eller ett utfallsdike och dess kantområde och som en stor del av året är täckt av vatten och som också resten av året hålls fuktigt; i våtmarken finns vatten- och våtmarksvegetation och ett djupare område med öppen vattenyta och den binder fasta partiklar och näringsämnen och utgör livsmiljö för organismer, vilt, fisk, kräftor eller fåglar, gör odlingslandskapet mångsidigare, dämpar översvämningar och utgör vid behov reservoarer för bevattningsvatten,

4) konstruktion traditionella och lätta konstruktioner av ringa storlek som hör samman med kreatursskötsel,

5) talkoarbete sådan utan vederlag utförd inledande röjning och stängsling av en värdefull vårdbiotop, huvudsakligen genom kroppsarbete, som inte kräver någon särskild yrkesskicklighet och traditionellt har utförts på talko.

4 §
Stöd för icke-produktiva investeringar

Stöd för icke-produktiva investeringar kan under giltighetstiden för det program som avses i 2 § från och med 2008 beviljas för anläggning av våtmark samt inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper, enligt vad som närmare föreskrivs i denna förordning. Stöd kan beviljas inom de ramar som fastställs i motiveringen till moment 30.20.43 (Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar) i statsbudgeten.

5 §
Områden där stöd kan beviljas för våtmarker

Stöd för anläggning av våtmark kan beviljas endast för sådana objekt där åkrarna utgör mer än 20 procent av vattendragets eller utfallsdikets ovanförliggande avrinningsområde.

Stöd kan beviljas för anläggning av våtmark i avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet eller Bottenhavet eller för sjöar där det genom anläggning av våtmark är möjligt att avsevärt minska den vattendragsbelastning som jordbruket orsakar och öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen.

Stöd kan förutom för de områden som avses i 2 mom. också beviljas för anläggning av våtmark på någon annan plats som är lämplig i naturhänseende och ändamålsenlig från miljövårdssynpunkt, om detta anses behövligt i en översiktsplan som utarbetats eller godkänts av den regionala miljöcentralen och om det därigenom är möjligt att avsevärt minska den vattendragsbelastning som jordbruket orsakar och öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen. Med översiktsplan avses en sådan översiktsplan för skyddszoner, naturens mångfald eller våtmarker där förutsättningarna för anläggning av våtmarker, har utretts på ett större område med beaktande av de regionala och lokala förhållandena samt målen för vattenskyddet och andra miljömål.

6 §
Våtmarkers areal

Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena, ska utgöra minst 0,5―1,0 procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal. Till våtmarksprojektets totala areal räknas förutom vatten- och översvämningsområden dessutom vallar och det kantområde som behövs med tanke på skötseln.

7 §
Anläggning av våtmark

Våtmarker ska anläggas på naturligt lämpliga platser på åker, på åkerkanter eller på skogsmark, på åkrar som tenderar att översvämmas eller på invallade torrläggningsområden. Våtmarkerna och översvämningsområdena ska anläggas så att de så effektivt som möjligt binder de fasta partiklar och näringsämnen som forslas från avrinningsområdet.

Våtmarkerna ska i första hand anläggas genom uppdämning. I våtmarker som anläggs på åkrar ska åkerjord vars bördighetsklass för fosfor är god, hög eller mycket hög avlägsnas på det område som varaktigt kommer att vara täckt av vatten. Genomförandet av åtgärderna får inte medföra väsentliga olägenheter för dräneringssituationen i fråga om åkrar som odlas utanför våtmarksområdet eller för annan markanvändning.

I våtmarker som anläggs ska det finnas ett djupare vattenområde där de fasta partiklarna sedimenteras och vilket kan tömmas på slam som samlats där. Till en våtmark ska höra kantområden som är tillräckligt stora med tanke på skötseln. Stränder och fåror i våtmarken kan skyddas genom odling av gräs, stenläggning eller planteringar.

8 §
Förbättrande av fårornas naturtillstånd vid anläggning av våtmark

Projekt som ska förbättra fårornas naturtillstånd kan genomföras genom att återskapa översvämningsområden, anlägga flera små våtmarker eller bygga bottentrösklar. I projekt som förbättrar fårornas naturtillstånd ska man se till att fårorna skyddas mot erosion, plantera växtlighet, göra bäckar slingrigare eller förbättra fårornas mångformighet som livsmiljö för fiskar och kräftor. Fårorna ska restaureras i enlighet med principerna för naturenligt byggande i vattendrag.

9 §
Inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper

Åtgärderna vid inledande röjning av värdefulla vårdbiotoper kan bestå i att röja buskar och träd och att avlägsna röjningsavfallet. Förutom röjning av vegetationen kan åtgärderna bestå i att bevara och iståndsätta konstruktioner och traditionella lador som finns på det område där projektet genomförs samt att stängsla området. Åtgärderna kan också omfatta slåtter, bete eller någon annan behövlig skötselåtgärd på det område där projektet genomförs.

En värdefull vårdbiotop får inte bearbetas, gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. Arbetskrafts- och näringscentralen kan i enskilda fall godkänna stubbehandling vid kemisk bekämpning av sly. Vårdbiotoper som ska användas för betesgång bör i allmänhet avskiljas med stängsel från övriga betesvallar. Området får inte dikas eller beskogas. Den växtlighet som slagits ska föras bort, om inte planen enligt 11 § förutsätter något annat. Skötseldagbok ska föras över åtgärderna.

10 §
Besittning av icke-produktiva investeringsobjekt

Ett objekt för vilket stöd för icke-produktiva investeringar betalas ska vara i den sökandes besittning under hela den tid investeringsprojektet genomförs samt under giltighetstiden för det avtal som ingås efter att projektet är genomfört och som avses i 41 och 49 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013.

11 §
Plan som gäller icke-produktiva investeringar

Stöd kan beviljas för sådan anläggning av våtmark och inledande röjning och stängsling av värdefull vårdbiotop för vilken det på behörigt sätt har utarbetats en plan.

12 §
Innehållet i planen

Den plan som avses i 11 § ska innehålla

1) en allmän presentation av projektet och projektmålen,

2) specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförandet av projektet,

3) uppgifter om dem som deltar i projektets genomförande, om dem som ansvarar för genomförandet och finansieringen och om eventuella avtalsarrangemang,

4) kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan,

5) lägeskarta över projektet,

6) karta över planeområdet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla

1) en utredning om åkerns andel av avrinningsområdet enligt 5 §,

2) en utredning om förhållandet mellan våtmarkens areal och arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet enligt 6 §,

3) en utredning om åtgärderna för anläggning av våtmark,

4) en utredning om ledning och uppdämning av vatten,

5) en utredning om vallar, djupa partier, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet,

6) en utredning om dimensioneringen av våtmarken,

7) en översiktlig utredning om vilka skötselåtgärder som vidtas efter att våtmarken anlagts,

8) en utredning om vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i fråga om åkrar som odlas utanför våtmarksområdet eller på annan markanvändning,

9) en utredning om ägarförhållandena på våtmarksområdet,

10) de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet.

13 §
Kostnader och inkomstbortfall som ersätts

Kostnader för icke-produktiva investeringar kan ersättas, om den åtgärd som genomförs är motiverad för att målen för projektet ska uppnås. Skäliga planeringskostnader kan inkluderas i projekets totala kostnader. Om användningen av området ger ekonomisk vinst i form av skörd eller annat utnyttjande, med undantag av vinst från skogsbruket, ska denna vinst beaktas som en faktor som minskar stödet.

För anläggning av våtmark kan stöd beviljas förutom för de kostnader som avses i 1 mom. också för behövliga och skäliga kostnader som föranleds av

1) avlägsnande av ytjord och växtlighet från våtmarksområdet,

2) slutdeponering av avlägsnad jord,

3) byggande av dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga konstruktioner,

4) utformning av våtmarkens botten, slänter och kantområden,

5) besåning av våtmarkens kantområden och översvämningsområden samt plantering av växtlighet.

Vid anläggning av våtmark kan som inkomstbortfall också beaktas värdet av utebliven skörd och bortfall av arealstöd för våtmarksområdet i enlighet med den tidigare användningen.

För inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper kan stöd beviljas förutom för de kostnader som avses i 1 mom. också för behövliga och skäliga kostnader som föranleds av

1) röjning av träd och buskar,

2) avlägsnande av röjningsavfall,

3) stängsling,

4) restaurering av konstruktioner och lador,

5) slåtter,

6) betesdrift,

7) förande av skötseldagbok.

Slåtter och bete på värdefulla vårdbiotoper ska genomföras i enlighet med 45 § 2 och 3 mom. samt 46 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007).

14 §
Ersättning för eget arbete och talkoarbete

Användning av eget virke och jordmaterial som tagits från sökandes fastighet kan godkännas som ersättningsgill kostnad, om stödet beviljas en fysisk person. Den kostnad som ersätts ska grunda sig på en sådan bedömning av virkets eller jordmaterialets mängd, kvalitet och pris som gjorts av expert som i sitt yrke behandlar dessa frågor. Det arbete som stödtagaren utför kan godkännas som kostnad som ersätts. Över arbetet ska föras arbetsdagbok.

Talkoarbete kan godkännas som kostnad som ersätts, om stöd söks för inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper och detta utförs av en sådan registrerad förening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen.

15 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för

1) hyra av det område som är föremål för projektet,

2) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,

3) åtgärder som vidtas innan projektet inleds, med undantag av kostnader i anslutning till planeringen av projektet.

Stöd för icke-produktiva investeringar kan inte beviljas för åtgärder för vilka det redan betalas annat stöd i enlighet med ett av Europeiska gemenskapen finansierat eller nationellt stödsystem.

16 §
Maximibelopp av stöd

Stöd för icke-produktiva investeringar betalas enligt de godkända faktiska kostnaderna per hektar till högst följande belopp:

- anläggning av våtmark 4 000 €/ha
- inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper 675 €/ha
17 §
Beviljande av stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen bedömer de kostnader som angetts i ansökan och fastställer genom sitt beslut maximibeloppet av stödet för det enskilda projektet.

Arbetskrafts- och näringscentralen ska begära utlåtande av en sådan lokal aktionsgrupp som avses i 3 § i axel 2-lagen innan maximibeloppet av stödet till en registrerad förening fastställs för ett enskilt projekt.

18 §
Tiden för genomförandet av icke-produktiva investeringar och ingående av skötselavtal

En icke-produktiv investering får inte inledas förrän arbetskrafts- och näringscentralen har fattat beslut om beviljande av stöd enligt 14 § 1 mom. i axel 2-lagen. En investering ska genomföras inom två år från det att beslut om beviljande av stöd har fattats. Av särskilda skäl kan arbetskrafts- och näringscentralen bevilja den sökande ett års uppskov med att genomföra investeringsprojektet.

När investeringsprojektet är slutfört, dock senast det år som följer efter året då projektet slutförts, ska ett avtal enligt 41 och 49 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 ingås om skötseln av området.

19 §
Villkor för utbetalning av stöd

De kostnader som ersätts ska ha betalts av stödtagaren. Ett villkor för utbetalning av stöd är att den åtgärd som ligger till grund för den kostnad som ersätts har genomförts och att den kostnaden för åtgärden har betalts. De kostnader som ersätts ska vara slutliga, skäliga och verifierbara.

20 §
Slutliga kostnader som ersätts

En kostnad är slutlig, om stödtagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på basis av den. Alla betalningar som investeringen eller åtgärden föranleder ska vara gjorda innan ansökan om den sista stödposten görs.

21 §
Skäliga kostnader som ersätts

Kostnader och inkomstbortfall som ersätts kan godkännas endast i enlighet med bilagan till denna förordning. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dock i enskilda fall avvika från de kostnader som anges i bilagan, om de faktiska skäliga kostnaderna i ett enskilt fall motiverar en sådan avvikelse. I fråga om dessa kostnader ska det för betalning av stöd läggas fram en utredning över att kostnaden grundar sig på en prisnivå som är normal för åtgärden och att åtgärden har genomförts på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet så som förutsätts i stödbeslutet, med beaktande av arbetets kvalitet och ändamålsenlighet när det gäller syftet med åtgärden.

22 §
Verifierbara kostnader som ersätts

Ett villkor för utbetalning av stöd är att det finns en specificerad faktura över de kostnader som ersätts och ett verifikat över att fakturan har betalts eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av betalningshandlingarna. Stödet betalas inte förrän utgiften har registrerats i bokföringen eller i anteckningarna när det gäller en skattskyldig som inte är bokföringsskyldig.

23 §
Betalning av stöd

Stöd betalas två gånger per år utifrån de faktiska kostnaderna och på basis av en särskild ansökan.

24 §
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av villkoren för ett stöd utfärdas särskilt.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Bilaga

Godtagbara maximikostnader för stödet för icke-produktiva investeringar
1. Anläggning av mångfunktionell våtmark
Traktorarbete inklusive förare 29 €/h
Manuellt arbete 14,8 €/h
Arbetsdebitering för traktorgrävmaskin eller lätt schaktmaskin 203 €/ha
Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 137 €/ha
Arbetsdebitering för grävmaskin på band 600 €/ha
Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnaderna för busk- och trädgrupper eller vattenväxter som planterats på avtalsområdet.
Inkomstbortfall
- stödregionerna A och B 122 €/ha
- stödregion C 107 €/ha
Uppgörande av en plan
- områden på högst 1 ha 420 €/plan
- projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsstödets storlek
- projekt på mer än 2 ha 8 % av investeringsstödets storlek
Som kostnad kan dessutom beaktas kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial, grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning.
2. Inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper
Traktorarbete inklusive förare 29 €/h
Manuellt arbete 14,8 €/h
Slåtter och bärgning av växtligheten
Slåtter med traktordriven slåttermaskin 84 €/ha
Slåtter med liten slåttermaskin 275 €/ha
Slåtter med röjsåg 19,6 €/h
Kostnaden för liten slåttermaskin eller röjsåg godkänns vid slåtter, om det inte är möjligt att använda den förmånligare metoden på objektet.
Bärgning av slåtteravfall (balning, vändning och transport) 198 €/ha
Röjning
Kostnader per hektar:
Röjning vid restaurering det år då objektet börjar vårdas 421 €/ha
Röjning vid skötsel under andra år, per vårdomgång 98 €/ha
Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall 211 €/ha
Bränning av gallrings-/röjningsavfall 226 €/ha
Transport av röjningsrester 130 €/ha
Timtaxor:
Röjning (röjning eller slåtter som utförs med röjsåg) 19,6 €/h
Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand och bränning av det 14,8 €/h
Maskinell hopsamling 33,9 €/h
Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn 23,6 €/h
Kostnaderna för röjning och bortförsel av slåtteravfall kan godkännas som kostnader bara i fråga om den del av objektet som inte ger försäljningsdugligt virke. Röjning avser här avlägsnande av sly.
Stängsling
- Nötkreatur: elstängsel inkl. kostnaden för elstängsel aggregat (150 €) 1,5 €/m
- får: fårnät 3 €/m
- gärdsgård 17―25 €/m
Gärdsgård kan godkännas bara i fråga om objekt som är viktiga ilandskapshänseende.
Reparation av stängslet 10 % av byggnings kostnaderna/år
Kostnader för iståndsättning av konstruktioner
- filttak och konstruktionen på underlaget under taktäckningen 25―34 €/m2
- målning 5―8 €/m2
Övriga kostnader som anknyter till iståndsättningen av konstruktioner ersätts enligt skäliga kostnader.
Transport av djur
Egen bil/traktor och transportvagn (arbetstid 4 h x 2 pers., lastning, lossning, transport) 120 €/gång
Djurtransportbil (lastning, lossning osv. utgångstaxa) 200 €/gång
Utöver det ovan nämnda: km-ersättningar
- egen bil/traktor och transportvagn 0,54 €/km
- djurtransportbil 1―1,5 €/km
Vid transport som sker vattenledes kan en högre kostnad godkännas.
Extra kostnad för uppsikt över djur 75 €/ha
Extra kostnad för vattning av djur 50 €/ha
Uppgörande av en plan 320 €/plan
- krävande objekt 420 €/plan
Förande av skötseldagbok (4―8 h/år) 24,6 €/h
Talkoarbete
- manuellt arbete 10 €/h
- traktor/ annan motsvarande arbetsmaskin 30 €/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.