177/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 2 mom. i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant det lyder i lag (164/2008):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på kontroll, övervakning, klassificering och förvaltning av badvattnets kvalitet samt på tillhandahållande av information om badvattnets kvalitet vid allmänna badstränder.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) allmän badstrand en badstrand som under badsäsongen beräknas besökas av minst 100 badande per dag och om vilken det skall göras en anmälan enligt 13 § 1 mom. 3 punkten i hälsoskyddslagen (763/1994),

2) badsäsong perioden mellan 15.6 och 31.8, med undantag av Lapplands län samt kommunerna Kuusamo och Taivalkoski där perioden infaller mellan 25.6 och 15.8,

3) förorening en sådan försämring av badvattnets kvalitet som konstateras med hjälp av de parametrar som anges i tabellerna 1-3 i bilaga I och som kan utgöra en risk för de badandes hälsa,

4) kortvarig förorening en fekal förorening som avviker från det normala tillståndet, som har identifierbara orsaker och som normalt inte förväntas påverka badvattnets kvalitet under en period av mer än tre dygn och för vilken det fastställts prognostiserings- och hanteringsförfaranden enligt bilaga II,

5) badvattenprofil beskrivning av badvattnets egenskaper samt av faktorer som har negativ inverkan på badvattnets kvalitet och betydelsen av dessa faktorer,

6) onormal situation en händelse som har negativ inverkan på badvattnets kvalitet och som inte förväntas inträffa mer än en gång vart fjärde år i genomsnitt,

7) förvaltningsåtgärder

a) fastställande av en kontrollplan,

b) kontroll och övervakning av badvattnets kvalitet,

c) bedömning av badvattnets kvalitet,

d) klassificering av badvattnet,

e) fastställande och upprätthållande av en badvattenprofil,

f) fastställande och bedömning av orsaker till förorening som kan påverka badvattnet och skada de badandes hälsa,

g) förhindrande av att de badande utsätts för förorenat badvatten,

h) minskning av risken för förorening av badvattnet, samt

i) information till allmänheten.

3 §
Krav och rekommendationer för badvattenkvaliteten

Badvattnet får inte utgöra en risk för de badandes hälsa. Badvattenkvaliteten ska uppfylla minst de krav i tabell 1 i bilaga I som anges för parametrarna för badvatten som klassificeras som tillfredställande då bedömningen och klassificeringen gjorts i enlighet med de metoder som anges i bilaga II. I tabell 2 i bilaga I har dessutom fastställts åtgärdsgränser för enstaka undersökningsresultat och för enstaka observationer av cyanobakterier.

Badvattnet ska också i övrigt vara lämpligt för användningsändamålet. Kvalitetsrekommendationer för användbarhet har fastställts i tabell 3 i bilaga I.

4 §
Regelbunden kontroll och övervakning av badvattenkvaliteten

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska inför varje badsäsong upprätta en förteckning över de allmänna badstränder som omfattas av denna förordning. Förteckningen över badstränder ska upprättas första gången för badsäsongen 2008.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska övervaka badvattenkvaliteten vid dessa badstränder genom regelbundna undersökningar som ska innefatta analyser och organoleptiska observationer enligt tabellerna i bilaga I och genomföras i enlighet med bilaga III.

Ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inför varje badsäsong fastställa en kontrollplan för regelbunden kontroll och övervakning av badvattnets kvalitet vid badstranden.

I kontrollplanen antecknas provtagningstidpunkten för ett prov som ska tas innan badsäsongen börjar samt provtagningstidpunkterna för prover som ska tas under badsäsongen. Kontrollen av badvattenkvaliteten ska genomföras senast fyra dagar efter den tidpunkt som antecknats i kontrollplanen. Kontrollplanen ska fastställas första gången för badsäsongen 2008.

I onormala situationer får den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets kvalitet. Kontrollen enligt kontrollplanen ska återupptas så fort som möjligt efter det att förhållandena återgått till det normala och nya prover ska tas för att ersätta de prover som saknas.

5 §
Provtagning

Badvattenprov ska tas vid den del av badstranden där ett stort antal personer förväntas bada eller där det enligt badvattenprofilen förväntas att risken för förorening är störst.

Om någon annan än den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tar proverna, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten säkerställa att den som tar proverna vet vilka de allmänna principerna i anslutning till provtagning är. Undersökningsresultaten från kontrollen och andra uppgifter om de organoleptiska observationer av badvattnet som gjorts ska omedelbart lämnas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Ett prov i enlighet med kontrollplanen som tagits under en kortvarig förorening behöver inte beaktas, men det ska ersättas med ett prov som tagits i enlighet med bilaga III.

6 §
Bedömning och klassificering av badvattenkvaliteten

När badsäsongen är slut ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedöma badvattnets kvalitet vid varje badstrand utgående från undersökningsresultaten för de parametrar som fastställts i tabell 1 i bilaga I. Bedömningen ska göras i enlighet med det beräkningsförfarande som anges i bilaga II för första gången efter att 2011 års badsäsong är slut.

Bedömningen och klassificeringen av badvattnets kvalitet grundar sig på undersökningsresultaten av prover som tagits i enlighet med kontrollplanerna för de fyra senaste badsäsongerna. Efter den första klassificeringen ska, då en ny badsäsong är slut, undersökningsresultaten från den badsäsong som infallit tidigast lämnas obeaktade varvid undersökningsresultaten från den senaste badsäsongen beaktas i bedömningen och klassificeringen. Antalet prover ska vara minst 16 och i Lapplands län samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski minst 12.

När bedömningen och klassificeringen avser en ny allmän badstrand eller om det i badstrandens närhet vidtagits sådana åtgärder som sannolikt leder till att badvattnet klassificeras som bättre än vid senaste klassificering, får badvattenkvaliteten bedömas och klassificeras utifrån undersökningsresultaten från prover som tagits i enlighet med kontrollplanerna för mindre än fyra badsäsonger. I detta fall ska vid bedömningen och klassificeringen av badvattnets kvalitet endast undersökningsresultaten från tiden efter att åtgärderna vidtagits beaktas. Antalet prover ska vara minst 16 och i Lapplands län samt kommunerna Kuusamo och Taivalkoski minst 8.

Vid bedömning av enstaka undersökningsresultat och av enstaka observationer av cyanobakterier tillämpas de åtgärdsgränser som fastställts i tabell 2 i bilaga I. Badvattnets kvalitet bedöms endast utifrån åtgärdsgränserna för enstaka undersökningsresultat och för enstaka observationer av cyanobakterier, tills den första klassificeringen av badvattnet kan göras i enlighet med bilaga II.

Badvattnen ska uppnå åtminstone tillfredsställande klassificering vid slutet av 2015 års badsäsong.

Badvattnet får tillfälligt klassificeras som dåligt om åtgärder i enlighet med 7 § 1 och 2 mom. vidtas i syfte att förhindra att de badande utsätts för förorening och för att fastställa, förhindra, minska och undanröja orsakerna till förorening.

7 §
Tillsynsmyndighetens skyldigheter

Om badvattnet klassificeras som dåligt ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med ägaren eller innehavaren av badstranden fastställa orsakerna till badvattnets dåliga kvalitet och vid behov meddela ägaren eller innehavaren av badstranden föreskrifter enligt 51 § i hälsoskyddslagen om vidtagande av korrigerande åtgärder.

Bestämmelser om förhindrande, minskande och undanröjande av orsakerna till förorening finns i vattenvårds- och miljövårdslagstiftningen. När orsakerna till förorening hanteras ska den sakkunskap som finns hos miljöskyddsmyndigheterna vid behov utnyttjas. Förvaltningsåtgärderna i fråga om badvatten som klassificerats som dåligt ska inledas senast i början av den badsäsong som följer på klassificeringen.

Om badvattnet har klassificerats som dåligt ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utfärda en anvisning om att undvika bad eller förbjuda bad på badstranden i fråga antingen för en viss tid eller permanent, i syfte att förhindra att någon utsätts för förorenat badvatten.

Om badvattnet klassificeras som dåligt under fem på varandra följande år eller om orsaken till att vattnet är dåligt är sådan att det i praktiken eller till skälig kostnad är omöjligt att uppnå nivån tillfredställande, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten permanent förbjuda bad vid badstranden för minst en badsäsong.

Om ett enstaka undersökningsresultat eller en enstaka observation av cyanobakterier överskrider den åtgärdsgräns som fastställts i tabell 2 i bilaga I eller om en organoleptisk observation av badvattnet överskrider den kvalitetsrekommendation som fastställts i tabell 3 i bilaga I, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om överskridningen medför hälsorisker.

Om överskridningen kan medföra hälsorisker, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov meddela ägaren eller innehavaren av badstranden föreskrifter enligt 51 § i hälsoskyddslagen om vidtagande av korrigerande åtgärder samt behövliga anvisningar och föreskrifter för att förhindra hälsoriskerna.

Om den åtgärdsgräns som fastställts i tabell 2 i bilaga I överskrids ska koncentrationen för parametern i fråga kontrolleras genom att ytterligare prov tas på badvattnet. Förekomsten av cyanobakterier ska kontrolleras genom att organoleptiska observationer görs. Resultaten från de extra proven används inte för den klassificering av badvattnets kvalitet som avses i 6 § 1 mom.

8 §
Badvattenprofil

Ägaren eller innehavaren av en allmän badstrand ska i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och i enlighet med bilaga IV upprätta en badvattenprofil för badstranden om den omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. När en badvattenprofil upprättas ska vid behov den sakkunskap som finns hos miljöskyddsmyndigheterna utnyttjas. En gemensam badvattenprofil kan upprättas för flera angränsande badstränder om badvattnets kvalitet och de förhållanden som påverkar kvaliteten är desamma. Badvattenprofilen ska färdigställas senast den 1 mars 2011.

Badvattenprofilerna ska ses över och uppdateras i enlighet med bilaga IV. Tidtabellen för när badvattenprofilerna ska ses över beror på om badvattnet klassificerats som bra, tillfredsställande eller dåligt.

När badvattenprofiler upprättas, ses över och uppdateras ska de uppgifter som erhållits vid bedömning och övervakning enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) och som är relevanta för denna förordning användas på lämpligt sätt.

9 §
Samarbete om gränsöverskridande vattendrag

Samarbetet om gränsöverskridande vattendrag mellan Finland och Sverige genomförs i enlighet med vad som särskilt bestäms genom en överenskommelse mellan staterna.

10 §
Allmänhetens medverkan

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att allmänheten ges tillfälle att få information samt att lägga fram förslag och synpunkter om sådant som gäller verkställigheten av denna förordning och att lägga fram förslag eller synpunkter gällande främst upprättandet, översynen och uppdateringen av den förteckning över badstränder som avses i 4 § 1 mom.

11 §
Information till allmänheten

Ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten se till att följande information finns synligt uppsatt för allmänheten vid badstranden:

1) badvattnets aktuella klassificering samt anvisning om att undvika bad eller badförbud samt sådana tydliga och lättbegripliga skyltar eller symboler med anknytning till denna information som godkänts av den kommitté som avses i artikel 16 i Europaparlementets och rådets direktiv 2006/7/EG om förvaltning om badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG,

2) orsakerna till att en anvisning om att undvika bad givits eller ett badförbud meddelats,

3) en allmän beskrivning av badvattnet som grundar sig på badvattenprofilen,

4) en varning när en kortvarig förorening av badstranden förutses eller redan finns samt uppgift om antalet dagar då avrådan från bad eller badförbud gällde under den föregående badsäsongen på grund av en kortvarig förorening,

5) information om onormala situationers art och förväntade varaktighet,

6) ett permanent badförbud som meddelats med stöd av 7 § 4 mom. och orsakerna till det,

7) kontaktuppgifter för ägaren eller innehavaren av badstranden samt för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten,

8) var man kan få de uppgifter som nämns i 2 mom.

Med hjälp av lämpliga medier, bland annat internet, ska man se till att allmänheten förutom de uppgifter som nämns i 1 mom. i denna paragraf har en möjlighet att få följande information:

1) för varje badstrand, klassificeringen av badvattnet under de senaste tre åren, badvattenprofilen samt resultaten från de kontroller och de organoleptiska undersökningar som genomförts under den senaste badsäsongen och tolkningarna av resultaten,

2) när det gäller badstränder som klassificerats som dåliga de åtgärder som vidtagits med stöd av 7 § 1–3 mom.,

3) när det gäller kortvarig förorening, för badstranden i fråga allmän information om

a) förhållanden som sannolikt leder till förorening,

b) sannolikheten för en sådan förorening och dess uppskattade varaktighet,

c) orsakerna till föroreningen och de åtgärder som vidtagits för att förhindra, minska och undanröja dem,

d) de åtgärder som vidtagits för att förhindra att de badande utsätts för föroreningen.

Den information som avses i 1 och 2 mom. ska ges utan dröjsmål. Informationen ska ges senast från och med början av badsäsongen 2012. Information om den anvisning eller det permanenta badförbud som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelat med stöd av 8 § 3 mom. ska dock tillhandahållas innan den badsäsong som följer på klassificeringen inleds och under badsäsongen.

12 §
Rapporter

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska varje år senast den 30 april till länsstyrelsen överlämna den förteckning över badstränder som avses i 4 § 1 mom. samt skälen till att förteckningen ändrats jämfört med föregående år.

Länsstyrelsen granskar utan dröjsmål förteckningen över badstränder och överlämnar den till Folkhälsoinstitutet, som innan varje badsäsong inleds sköter om att förteckningen över badstränder offentliggörs med hjälp av lämpliga medier, bland annat internet.

Förteckningen över badstränder ska lämnas första gången för badsäsongen 2008 och den ska offentliggöras senast före badsäsongen 2012.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska till länsstyrelsen inom en månad efter badsäsongens slut överlämna resultaten från undersökningarna av de prover som tagits enligt kontrollplanen, resultaten från de organoleptiska observationerna, resultaten från bedömningen och klassificeringen av badvattnet, en beskrivning av betydande förvaltningsåtgärder som vidtagits och skälen till att kontrollerna enligt kontrollplanen tillfälligt avbrutits till följd av en onormal situation.

Länsstyrelsen granskar utan dröjsmål de uppgifter som de kommunala hälsomyndigheterna sänt in och överlämnar dem till Folkhälsoinstitutet. Informationen ska lämnas första gången när badsäsongen 2008 är slut. Resultaten från klassificeringen av badvattnet ska lämnas första gången när den första klassificeringen av badvattnet genomförts efter att badsäsongen 2011 är slut.

13 §
Analysmetoder

Vid mikrobiologiska kontrollundersökningar av badvattnets kvalitet ska de analysmetoder som fastställts i tabell 1 i bilaga I användas. Proven ska hanteras i enlighet med de krav som fastställts i bilaga V.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 25 april 1996 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av vattnet vid allmänna badstränder (292/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 mars 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Jari Keinänen

Bilaga 1

Bilaga II

BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV BADVATTENKVALITETEN

1. Utmärkt kvalitet

Badvattnet ska klassificeras som utmärkt om 95-percentilvärdena1) för resultaten från den senaste bedömningsperioden2) är lika stora eller mindre än de värden på utmärkt kvalitet som anges i tabell 1 i bilaga I, och

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening på villkor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: kontroll, övervakning och system för tidig varning inklusive varningar eller, när det behövs, badförbud för att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till föroreningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid kortvarig förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per badsäsong.

2. Bra kvalitet

Badvattnet ska klassificeras som bra om 95-percentilvärdena1) för resultaten från den senaste bedömningsperioden2) är lika stora eller mindre än de värden på bra kvalitet som anges i tabell 1 i bilaga I, men dock inte uppnår utmärkt kvalitet, och

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening på villkor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: kontroll, övervakning och system för tidig varning inklusive varningar eller, när det behövs, badförbud för att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till föroreningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid kortvarig förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per badsäsong.

3. Tillfredsställande kvalitet

Badvattnet ska klassificeras som tillfredsställande om 90-percentilvärdena1) för resultaten från den senaste bedömningsperioden2) är lika stora eller mindre än de värden på tillfredsställande kvalitet som anges i tabell 1 i bilaga I, men dock inte uppnår bra kvalitet, och

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening på villkor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: kontroll, övervakning och system för tidig varning inklusive varningar eller, när det behövs, badförbud för att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till föroreningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid en kortvarig förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per badsäsong.

4. Dålig kvalitet

Badvattnet ska klassificeras som dåligt om 90-percentilvärdena1) för resultaten från den senaste bedömningsperioden2) är större än de värden på dålig kvalitet som anges i tabell 1 i bilaga I.

Anmärkningar:

-------------

1)Percentilen grundar sig på uppskattning av percentilen för , log10-värdet av den normala sannolikhetstätheten för undersökningsresultaten från de mikrobiologiska kontrollerna av badvattnet, och den erhålls på följande sätt:

i) Ta , log10-värdet för alla undersökningsresultat. (Om bakteriehalten är noll, ta log10-värdet av detektionsgränsen för den använda analysmetoden.)

ii) Beräkna det aritmetiska medelvärdet av log10-värdena (μ).

iii) Beräkna standardavvikelserna för log10-värdena (σ).

Percentilerna erhålls genom följande ekvation:

90- percentil = antilog (μ + 1,282 σ)

95- percentil = antilog (μ + 1,65 σ)

2)Med den senaste bedömningsperioden avses de fyra senaste badsäsongerna eller den tidsperiod som avses i 6 § 3 mom.

Bilaga III

KONTROLL OCH ÖVERVAKNING AV BADVATTENKVALITETEN

Ett badvattenprov ska tas cirka två veckor innan varje badsäsong inleds. Utöver detta prov ska alltid minst tre prover tas och analyseras under badsäsongen, med undantag av Lapplands län och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski, där minst två prov ska tas och analyseras under badsäsongen.

Provtagningsdagarna ska fördelas jämnt över hela badsäsongen så att intervallet mellan provtagningsdagarna aldrig överstiger en månad.

Kortvarig förorening

För att bekräfta att en kortvarig förorening har upphört och badvattnets kvalitet återgått till normal nivå ska ytterligare ett eller flera prov tas när situationen är över. Dessa prov ska inte beaktas i den bedömning och klassificering av badvattenkvaliteten som avses i 6 § 1 mom. Om det finns behov av att ersätta ett prov enligt kontrollplanen som lämnats obeaktat vid en kortvarig förorening, ska ytterligare ett prov tas inom en vecka efter det att den kortvariga föroreningen upphört.

Bilaga IV

UPPRÄTTANDE OCH ÖVERSYN AV BADVATTENPROFILEN

I badvattenprofilen ska ingå följande:

1) en beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper och av andra ytvatten i tillrinningsområdet för det aktuella badvattnet som kan vara en föroreningskälla, som är relevanta med tanke på syftet med denna förordning och i enlighet med lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004),

2) en bestämning och bedömning av föroreningskällor som kan påverka badvattnets kvalitet och skada de badandes hälsa,

3) sannolikheten för en sådan ansamling av cyanobakterier på ytan av badvattnet eller på badstranden som kan upptäckas med blotta ögat,

4) sannolikheten för utbredning av makroalger och/eller fytoplankton,

5) i de fall då bedömningen enligt 2 punkten visar att det finns risk för kortvarig förorening, information om

i) förväntad karaktär, frekvens och varaktighet hos den förväntade kortvariga föroreningen,

ii) orsakerna till föroreningen, inklusive de förvaltningsåtgärder som vidtagits och tidsplanen för att eliminera föroreningskällorna,

iii) de förvaltningsåtgärder som vidtagits vid kortvariga föroreningar samt kontaktuppgifter för de myndigheter som är ansvariga för åtgärderna,

6) kontrollpunkternas placering.

Om badvattnet klassificerats som bra, tillfredsställande eller dåligt, ska badvattenprofilen ses över regelbundet och vid behov uppdateras. Den frekvens med vilken översynen åtminstone ska äga rum bestäms enligt följande tabell:

Tabell 1. Frekvensen för översyn av badvattenprofilen

Bra Tillfredsställande Dålig
badvattenkvalitet badvattenkvalitet badvattenkvalitet
Minsta frekvens för översyn vart fjärde år vart tredje år vart annat år

Om badvattnet klassificerats som utmärkt, ska badvattenprofilen ses över och vid behov uppdateras endast om klassificeringen ändras till bra, tillfredsställande eller dålig.

Om omfattande konstruktionsarbeten och ändringsarbeten som har stor inverkan på badvattnet görs vid badstranden eller i närheten, ska badvattenprofilen uppdateras innan nästa badsäsong börjar.

Informationen enligt 1 och 2 punkten ska anges på en detaljerad karta alltid då det i praktiken är möjligt.

Bilaga V

KRAV FÖR HANTERING AV PROVER FÖR MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

1. Kontrollpunkter

Badvattenproverna ska om möjligt tas 30 centimeter under vattenytan i vatten som är minst 1 meter djupt.

2. Sterilisering av provbehållare

Provbehållarna ska

- genomgå sterilisering i autoklav vid 121 °C under minst 15 minuter, eller

- genomgå torrsterilisering vid 160-170 °C i minst en timme, eller

- vara provbehållare som steriliserats av tillverkaren.

3. Provtagning

Provbehållarens volym beror på den mängd vatten som behövs för varje parameter som ska analyseras. Minimivolymen är i allmänhet 250 ml.

Provbehållarna ska vara av genomskinligt eller ofärgat material (glas, polyeten eller polypropen).

Provtagningen ska utföras aseptiskt.

Proverna ska märkas med vattenfast penna både på provbehållaren och i provtagningsprotokollet.

4. Förvaring och transport av prover före analys

Badvattenproverna ska under transporten skyddas från ljus.

Proverna ska förvaras vid en temperatur på omkring 4 °C i en kylväska eller i kylskåp. Om transporten väntas ta mer än fyra timmar ska proverna vara nedkylda under transporten.

Proverna ska analyseras så fort som möjligt efter att de tagits, helst under en och samma arbetsdag. Tiden mellan provtagning och analys får inte vara mer än 24 timmar och under den tiden ska proverna förvaras mörkt och vid en temperatur på 4 ± 3 °C

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.