175/2008

Given i Helsingfors den 26 mars 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 augusti 2006 om Järnvägsverkets avgifter (755/2006) 2 och 3 § samt förordningens bilaga som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) registreringsbeslut för rullande materiel,

2) registrering av rullande materiel i datasystemet,

3) besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel,

4) tillstånd för ibruktagande av rullande materiel som beviljats på grundval av en enskild besiktning,

5) dispens i fråga om den uppgiftsbaserade kompetensen som avses i 14 § i lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004),

6) dispens i fråga om hälsotillståndskraven,

7) godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården,

8) godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen,

9) godkännande av repetitionsutbildare.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) tillstånd att avvika i enlighet med 28 § 5 mom. (1204/2007) i järnvägslagen (555/2006),

2) tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem och ändring av tillstånd för ibruktagande,

3) utnämnande av anmälda organ,

4) trafiktillstånd som avses i 55 § i järnvägslagen,

5) behandlingen i Järnvägsverket av ett sådant ärende som avses i 52 eller 65 § i järnvägslagen eller Järnvägsverkets beslut i ett sådant ärende,

6) kontroll och godkännande av de krav som ställs på trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel i 60 § i järnvägslagen,

7) beviljande och godkännande samt ändring av säkerhetsintyg för järnvägsföretag och Banförvaltningscentralens säkerhetstillstånd,

8) kontroll och godkännande av säkerhetsstyrningssystem,

9) kontroll och godkännande av den säkerhetsutredning i fråga om bangårdar som avses i 32 § i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (538/2007),

10) godkännande av läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning,

11) godkännande av utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppgifter.

De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 96 euro för den första timmen och varje påbörjad ytterligare arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella expertutgifter samt resekostnader enligt statens resereglemente som ansluter till produktionen av prestationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med den 31 december 2008.

Helsingfors den 26 mars 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter:
1) Registreringsbeslut för rullande materiel 96 euro
2) Registrering av materiel i datasystemet:
första 50 enheter rullande materiel, 50 euro/st
övriga/enhet rullande materiel 5 euro/st
3) Besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel 20 euro/ enhet rullande materiel
4) Tillstånd för ibruktagande av rullande materiel som beviljatspå basis av en enskild besiktning, 96 euro/ enhet rullande materiel
5) Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens 96 euro
6) Dispens i fråga om hälsotillståndskraven, 176 euro
7) Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården 176 euro
8) Godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen 176 euro
9) Godkännande av repetitionsutbildare 96 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.