170/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 11 §,

ändras 3 § 2 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom. och till 10 §, sådan den lyder i lagarna 686/2002, 573/2007 och 1156/2007, ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

3 §

Fronttillägget utbetalas i sexmånadersperioder så att hälften av årsbeloppet utbetalas vid utgången av de perioder som börjar i april och oktober varje år. Närmare bestämmelser om tidpunkten för betalning utfärdas genom förordning av statsrådet.


9 §

Närmare bestämmelser om betalning av förskott och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §

Mottagare av fronttillägg ska för Folkpensionsanstalten uppge förändringar i namn, adress och bankförbindelse och återflyttning till Finland. Om den utredning som avses i denna paragraf inte lämnas inom en skälig tid som förelagts när utredningen begärts, kan ärendet avgöras på basis av sådan utredning som annars finns att tillgå.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

RP 177/2007
ShUB 2/2008
RSv 9/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.