169/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 19 §,

ändras 17 §, sådan den lyder i lagarna 572/2007 och 1155/2007, samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:

15 §

Närmare bestämmelser om betalning av förskott och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 54 § 1 och 2 mom., 55 §, 56 § 2 och 4 mom., 62―65, 67, 71―84, 86, 88, 91, 96, 106, 107, 110 och 111 § i folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Bestämmelser om tidpunkten för betalning av fronttillägg och extra fronttillägg utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

RP 177/2007
ShUB 2/2008
RSv 9/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.