167/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1164/2005, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs likaså en oljeutsläppsavgift enligt 19 b § i lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979) och en försummelseavgift enligt 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

RP 6/2008
LaUB 4/2008
RSv 14/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.