166/2008

Given i Helsingfors den 20 mars 2008

Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 b och 4 c § i aravabegränsningslagen av den 17 december 1993 (1190/1993), sådana de lyder i lag 716/2006, och 11 b och 11 c § i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), sådana de lyder i lag 717/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs närmare om de grunder för val av hyresgäster, bestämmande av företrädesordning och avvikelse från grunderna för val av hyresgäster som det föreskrivs om i 4 b och 4 c § i aravabegränsningslagen (1190/1993) och i 11 b och 11 c § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

Denna förordning tillämpas också vid val av hyresgäster till de delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002). Förordningen tillämpas också vid val av hyresgäster till en bostad som det har beviljats lån för med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och som omfattas av en användningsbegränsning på 20 år.

2 §
Bostadsbehov

Vid bedömningen av bostadsbehovet ska särskilt hushållets bostadsförhållanden beaktas och hur brådskande behovet av att förbättra dem är. Dessutom ska hushållets storlek och åldersstruktur beaktas. Den bostad som erbjuds bör vara av rimlig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Efterfrågan och utbud på olika typer av bostäder på orten ska beaktas vid fastställande av vad som är en rimlig storlek på en bostad.

3 §
Förmögenhet

Som hushållets förmögenhet beaktas de till hushållet hörande personernas sammanlagda förmögenhet, om inte förmögenhetens värde är ringa eller förmögenheten är nödvändig för att en medlem i hushållet ska kunna skaffa sig en skälig utkomst genom närings- eller yrkesutövning.

Från den förmögenhet som ska beaktas kan värdet på den egna bostaden på utgångsorten avdras, om hushållet flyttar till en annan ort med anledning av en arbetsplats och dagliga arbetsresor för medlemmarna i hushållet inte är ändamålsenliga på grund av avståndet mellan orterna eller svåra trafikförbindelser.

Sökanden kan inte väljas till hyresgäst, om hushållet har så stor förmögenhet att beaktas att hushållet utan stöd från staten kan skaffa en bostad som motsvarar hushållets behov. I andra fall beaktas förmögenheten som en faktor som påverkar valet till hyresgäst.

4 §
Inkomster

Som hushållets inkomster beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster räknat per månad (bruttomånadsinkomster). Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § i bostadsbidragsförordningen (949/1993).

När inkomsterna för olika hushåll jämförs beaktas det hur stort hushållet är och hur många barn som hör till hushållet.

5 §
Sökandenas företrädesordning

Sökandenas inbördes företrädesordning bedöms som en helhet utifrån hushållens bostadsbehov, förmögenhet och inkomster så att företräde ska ges åt den sökande som behöver en hyresbostad mest.

Om flera hushåll har lika stort bostadsbehov, ska de hushåll som har mindre inkomster och är mindre bemedlade ges företräde framför de hushåll som har större inkomster och mera förmögenhet.

6 §
Avvikelser från grunderna för val av hyresgäster

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet och inkomster, om det är fråga om

1) att anvisa bostad för hushåll som bor i ett hyreshus som ska byggas om,

2) ett hushåll som behövs för underhåll och skötsel av ett hus som är i hyresbostadsbruk,

3) bostadsbyte mellan hushåll från en hyresbostad till en annan,

4) byte från en hyresbostad till en annan med samma faktiska ägare,

5) en person som enligt 45, 46, 48 eller 88 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) har rätt att fortsätta hyresförhållandet, eller

6) en hyresbostad som med stöd av 3 § 1 mom. i aravabegränsningslagen omfattas av en begränsningstid på tio år och uthyrningen sker under dessa tio år; en sådan avvikelse får dock göras i fråga om högst 15 procent av alla bostäder i hyreshuset.

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet, om det är fråga om att stödja sådant boende som av sociala eller hälsomässiga skäl är särskilt nödvändigt. Ett hushåll vars förmögenhet är tillräcklig för att skaffa en bostad och omsorg som motsvarar hushållets behov får dock inte väljas till hyresgäst. Värdet på en sedvanlig egen bostad kan dras av från den förmögenhet som beaktas.

För att främja ett ändamålsenligt nyttjande av hyresbostäderna kan en sökande som inte uppfyller villkoren för bostadsbehov väljas till hyresgäst, om den hyresbostad som sökanden bor i då blir ledig.

7 §
Tillfälliga undantag vid val av hyresgäster

Kommunen får ge tillstånd till att en hyresbostad tillfälligt, dock högst två år åt gången, används som bostad för personer som inte valts enligt grunderna för val av hyresgäster, om det är fråga om att genomföra åtgärder som från samhällets sida är ändamålsenliga och nödvändiga eller annars ytterst brådskande. Tillståndet får inte i väsentlig grad försämra möjligheterna att få en bostad för sådana sökande som uppfyller villkoren. Undantaget kan endast gälla ett litet antal bostäder.

8 §
Brist på sökande som uppfyller villkoren

När det inte finns sökande som uppfyller villkoren enligt grunderna för val av hyresgäster, får också andra sökande väljas till hyresgäster. Till hyresgäster ska i så fall väljas sökande vars förhållanden närmast motsvarar villkoren enligt grunderna för val av hyresgäster.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 .

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (731/2006) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 mars 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.