163/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 1, 14 och 15 §, av dem 1 § sådan den lyder i lag 435/2007 och 14 § sådan den lyder i lag 318/2000, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller tillämpningen av det mjölkkvotsystem som avses i kapitel III avsnitt III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden), nedan rådets förordning, och kompletterande gemenskapslagstiftning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 mars 1995 och gäller till och med den 31 mars 2015.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

15 §
Övergångsbestämmelse

Det som i denna lag eller med stöd av den bestäms om referenskvantitet och grundfettprocent ska anses avse kvot och referenshalt för fett.

Hänvisningar till artikel 5 punkterna a―k i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 ska anses vara hänvisningar till motsvarande punkter i artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2008.

RP 12/2008
JsUB 2/2008
RSv 20/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.