148/2008

Given i Helsingfors den 13 mars 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs 6 § 3 mom. i statsrådets förordning av den 21 mars 2007 om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007 (295/2007),

ändras 2 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom., samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stöd av mindre betydelse stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, nedan kommissionens förordning,


5) referensperiod beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

4 §
Förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd för växtproduktion

Stöd för växtproduktion beviljas såsom stöd av mindre betydelse. För att stöd av mindre betydelse ska kunna beviljas krävs att det sammanlagda beloppet av de beviljade stöden av mindre betydelse inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Stöd för växtproduktion kan beviljas högst till det ovannämnda maximibeloppet. Det stöd för växtproduktion som avses i denna förordning anses ha beviljats enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning då ett tillstånd till utbetalning av stödet har getts.


6 §
Beloppet av stöd för växtproduktion

Stöd för växtproduktion beviljas till följande belopp för areal som under vegetationsperioden 2007 används till nedan avsedd produktion:

Stödområdena A och B euro/ha
Oljeväxter, proteingrödor, fiberväxter, vete och maltkorn 39
Stärkelsepotatis och råg 61
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 167


Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2008.

Helsingfors den 13 mars 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.