140/2008

Given i Helsingfors den 7 mars 2008

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 3 a kap., sådant det lyder i lagarna 716/2002 och 1416/2004,

ändras 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 716/2002, samt

fogas till lagen en ny 5 b § som följer:

5 b §
Statsunderstöd för utvecklingsprojekt

För genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet får social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för ett anslag i statsbudgeten bevilja projektunderstöd till kommuner och samkommuner. Utvecklingsprojekten kan även genomföras av flera kommuner eller samkommuner tillsammans.

Statsunderstöd får beviljas om de social- och hälsovårdspolitiska målen i det nationella utvecklingsprogrammet förverkligas genom projektet och de regionala utvecklingsbehoven beaktas där.

På statsunderstöd tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen.

En kommun eller en samkommun får i statsunderstöd beviljas högst 75 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Kommunens eller samkommunens självfinansieringsandel ska vara minst 25 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om grunderna för fördelningen av statsunderstödet, om sökande, beviljande och betalning av statsunderstöd samt om hur användningen av statsunderstödet ska följas, utvärderas och övervakas.

6 §
Förordningen om social- och hälsovårdens resurser

Statsrådet skall kalenderårsvis i samband med avlåtandet av propositionen om statsbudgeten utfärda en förordning om social- och hälsovårdens resurser (resursförordning). Resursförordningen skall innehålla


2) det statsunderstödsbelopp som står till förfogande för utvecklingsprojekt och anläggningsprojekt separat,Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

Lagen tillämpas på statsunderstöd som beviljas 2008 eller därefter. På utvecklingsprojekt som berättigar till statsunderstöd och som social- och hälsovårdsministeriet eller länsstyrelserna har godkänt före 2008 tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/2007
ShUB 1/2008
RSv 8/2008

Helsingfors den 7 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.